Mở đường bay thẳng Cần Thơ - Cam Ranh: Cơ hội phát triển ngành Du lịch

Trở về sau hội nghị “Xúc tiến mở các tuyến hàng không đến TP. Cần Thơ”, ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết:

Ngày 17-3, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Giao thông vận tải và UBND TP. Cần Thơ tổ chức hội nghị “Xúc tiến mở các tuyến hàng không đến TP. Cần Thơ”. Tại đây, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, trong đó có Khánh Hòa với các hãng hàng không gồm: VietnamAirlines, VietJet Air để xúc tiến nghiên cứu mở đường bay từ Cần Thơ đi đến các địa phương trên và ngược lại.

- Xin ông cho biết, nội dung chính của hội nghị “Xúc tiến mở các tuyến hàng không đến TP. Cần Thơ” vừa diễn ra?

- Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có dân số khoảng 18 triệu người. Đây là vùng kinh tế trọng điểm, cửa ngõ giao thương với những vùng kinh tế phát triển năng động nhất trong khu vực ASEAN. TP. Cần Thơ là trung tâm của vùng ĐBSCL. Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Cần Thơ - cửa ngõ đến các tỉnh, thành trong khu vực - được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có năng lực phục vụ từ 3 đến 5 triệu lượt khách/năm và có khả năng tiếp nhận các loại máy bay lớn. Tuy nhiên, hoạt động của cảng hàng không này chưa đạt được những kết quả như mong đợi. Các chuyến bay trong và ngoài nước chưa đa dạng. Lượng khách đến và đi từ đây vẫn còn ít so với thiết kế. Từ thực trạng trên, hội nghị “Xúc tiến mở các tuyến hàng không đến TP. Cần Thơ” đã tiến hành đánh giá về hoạt động thực tiễn của Cảng HKQT Cần Thơ. Từ đó, đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn để xúc tiến mở các chuyến bay trong nước và quốc tế đến đây, trong đó có việc xúc tiến mở đường bay từ Cần Thơ đến Cam Ranh.

- Dự kiến đến thời điểm nào thì đường bay thẳng Cần Thơ - Cam Ranh chính thức đi vào hoạt động, thưa ông?

- Trong hội nghị này, các địa phương, ban, ngành, hãng hàng không đã cùng nhau ký biên bản ghi nhớ về việc tăng cường khai thác các đường bay đi, đến Cảng HKQT Cần Thơ. Theo đó, các bên liên quan sẽ thực hiện những nội dung công việc cụ thể. Dự kiến, đường bay thẳng Cần Thơ - Cam Ranh và ngược lại sẽ chính thức hoạt động vào cuối năm 2014.

- Ông đánh giá thế nào về lợi ích của đường bay thẳng Cần Thơ - Cam Ranh đối với hoạt động du lịch của hai địa phương?

- Với vị trí cửa ngõ của vùng ĐBSCL, việc mở tuyến bay thẳng Cần Thơ - Cam Ranh và ngược lại sẽ mở ra cơ hội rất tốt đối với hoạt động du lịch. Có đường bay Cam Ranh - Cần Thơ, khách du lịch từ Nha Trang - Khánh Hòa không chỉ đến Cần Thơ mà còn đến cả 13 tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL. Ngược lại, đường bay Cần Thơ - Cam Ranh sẽ là cơ hội rất tốt cho du khách trong khu vực ĐBSCL đến với du lịch biển của Nha Trang - Khánh Hòa. Qua đó, tăng cường kết nối các dịch vụ du lịch, giao thương hàng hóa giữa vùng ĐBSCL với Khánh Hòa; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong vùng thực hiện các dự án ở Khánh Hòa. Người dân Khánh Hòa thích khám phá du lịch sông nước miệt vườn của miền Tây Nam bộ; ngược lại, người miền Tây cũng rất thích du lịch biển, nghỉ dưỡng ở Khánh Hòa. Đường bay này sẽ góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho khách du lịch. Vì vậy, ký kết hợp tác là rất cần thiết nhằm hỗ trợ nhau phát triển kinh tế - xã hội.

- Vậy, để chuẩn bị cho việc đón các chuyến bay từ Cần Thơ đến Cam Ranh và ngược lại, theo ông, chúng ta cần phải làm gì?

- Từ nay đến cuối năm, dự kiến, lượng khách trong và ngoài nước đến Cảng HKQT Cam Ranh sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc. Trong khi đó, hiện trạng hoạt động của Cảng có những thời điểm bị quá tải. Chính vì thế, để làm tốt nhiệm vụ đón tiếp hành khách, chúng ta cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực ở Cảng HKQT Cam Ranh. Cụ thể, sẽ tiến hành xây dựng đường băng số 2 với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng; xây dựng giai đoạn 1 Trạm Công an cửa khẩu tại Cảng với tổng mức đầu tư dự kiến 10 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác xúc tiến mở các tour, tuyến du lịch mới cũng như nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch để hấp dẫn du khách miền Tây là việc làm cần thiết.

- Xin cảm ơn ông!

Nguồn: Tổng cục Du lịch

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open direct flights Tho - Cam Ranh : Opportunities tourism development

Returning from the conference " Promoting open air routes to the city . Tho " , Le Xuan Than - Vice Chairman of Khanh Hoa province , said:

On 17-3 , the Southwest Steering Committee , Ministry of Transportation and city leaders . Tho conference " Promoting open air routes to the city . Tho " . Here , the signing ceremony of cooperation between the leaders of some provinces , including Khanh Hoa with airlines including : VietnamAirlines , VietJet to promote research opens route to go from Can Tho on the local and vice versa .

- Could you tell us , the content of the conference " Promoting open air routes to the city . Tho ' just happened ?

- Mekong River Delta ( MRD ) has a population of about 18 million people . This is the key economic gateway for trade with developing economic regions most active in the ASEAN region . TP . Can Tho is the hub of the Mekong Delta . International Air Port ( HKQT ) Can Tho - the gateway to the provinces in the region - are coordinated investment , modern, service capacity from 3 to 5 million passengers / year and are likely to receive large aircraft . However, the operation of the airport has not achieved the desired results . Flights in and out of the water yet diverse . They come and go from here is still less than the design . From the current situation , the conference " Promoting open air routes to the city . Tho ' assessments conducted practical activities of Can Tho international airport . Since then, the proposed solutions to overcome difficulties to promote open domestic flights and international here , including the promotion launch flight from Can Tho to Cam Ranh .

- Expected to time , the direct route Can Tho - Cam Ranh officially put into operation , sir ?

- During this conference , the local departments , airlines have jointly signed a memorandum of understanding on enhancing the extraction route of travel to Can Tho international airport . Accordingly , the parties involved will perform specific job content . Expected direct route Can Tho - Cam Ranh and vice versa will be officially operational in late 2014.

- How do you evaluate the benefits of direct flights Tho - Cam Ranh for operation of two local tourism ?

- The location of the gateway to the Mekong Delta , nonstop opening Tho - Cam Ranh and vice versa will open up great opportunities for tourism activities . Cam Ranh air route - Can Tho , tourists from Nha Trang - Khanh Hoa Tho not only but also to all 13 provinces in the Mekong Delta region . In contrast, the route Can Tho - Cam Ranh would be a good opportunity for visitors to the Mekong Delta region of Nha Trang cruise - Khanh Hoa . Thereby , enhanced connectivity travel services , goods trade between the Mekong Delta with Khanh Hoa attract and create favorable conditions for investors in the implementation of projects in Khanh Hoa . Khanh Hoa People love to explore hick tourist 's southwest , on the contrary, who also loves western sea tourism resort in Khanh Hoa . This route will contribute to shorten , reduce costs for tourists . So signing is essential to support various economic development - social .

- So , in preparation for welcoming the flight from Can Tho to Cam Ranh and vice versa , he says , we need to do?

- From now until the end of the year , scheduled , domestic and international visitors to Cam Ranh international airport will have tremendous growth . Meanwhile , the current status of the port operations have overloaded the moment . Therefore, to do good to welcome passengers task , we need to increase investment in infrastructure , human resources at Cam Ranh international airport . Specifically , will conduct runway number 2 with a total investment of 1,300 billion VND to build Phase 1 police station at the port gate with a total estimated investment of 10 billion. Along with that , the open promotion tours , new tours as well as improving the quality of tourism products to attract Western tourists are required to do .

- Thank you !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Открытые прямые рейсы Тхо - Камрань : возможности развития туризма

Вернувшись из конференции "Содействие открытые воздушные маршруты в город . Тхо " , Ле Суан чем - заместитель председателя провинции Кханьхоа , сказал :

На 17-3 , Руководящий комитет Юго-Запад, Министерство транспорта и руководства города . Тхо конференция « Содействие открытые воздушные маршруты в город . Тхо " . Здесь , на церемонии подписания сотрудничества между лидерами некоторых провинциях , в том числе Кханьхоа с авиакомпаниями в том числе : VietnamAirlines , VietJet содействовать проведению научных исследований открывает путь к идти от Кантхо на местном и наоборот.

- Не могли бы вы рассказать нам , содержание конференции «Содействие открытые воздушные маршруты в город . Тхо " только что произошло?

- В дельте Меконга (МОБ ) с населением около 18 миллионов человек. Это ключ экономическими воротами для торговли с развивающимися экономические регионы наиболее активных в регионе АСЕАН . TP. Кантхо является центром дельте реки Меконг . Международный порт воздуха ( HKQT ) Кан Тхо - ворота в провинции в регионе - координируются инвестиционный , современный, емкость службы от 3 до 5 миллионов пассажиров / год и, вероятно, получать большие самолеты . Тем не менее, операция аэропорта не достигли желаемых результатов . Рейсы в и из воды еще разнообразны . Они приходят и уходят отсюда по-прежнему меньше , чем дизайн . Из сложившейся ситуации , конференция "Содействие открытые воздушные маршруты в город . Оценки , хотя ' провели практическую деятельность международного аэропорта Кантхо . С тех пор , предлагаемые решения , чтобы преодолеть трудности, чтобы способствовать открытые внутренние рейсы и международные здесь , в том числе ракеты продвижение рейс из Кан Тхо в Камрани .

- Ожидается, что время , прямой путь Кан Тхо - Камрань официально введен в эксплуатацию , сэр?

- Во время этой конференции , местные отделы , авиакомпании совместно подписали меморандум о взаимопонимании по повышению извлечения маршрут путешествия в международный аэропорт Кантхо . Соответственно, и стороны, участвующие будет выполнять конкретное содержание работы. Ожидаемый прямой маршрут Кан Тхо - Камрань и наоборот будет официально в эксплуатацию в конце 2014 года .

- Как вы оцениваете преимущества прямые рейсы Tho - Камрань для эксплуатации двух местных туризма ?

- Расположение въезде в дельте реки Меконг , без перерыва открытие Тхо - Камрань и наоборот откроет большие возможности для туризма. Камрань воздуха маршрут - Кантхо , туристы из Нячанг - Кханьхоа Тхо не только , но и для всех 13 провинциях в регионе Дельты Меконга . В отличие от этого, маршрут Кан Тхо - Камрань будет хорошая возможность для посетителей в дельте реки Меконг области Нячанг круиз - Кханьхоа . Таким образом , расширенные услуги туристические связи, торговли товарами между дельте реки Меконг с Кханьхоа привлечь и создать благоприятные условия для инвесторов в реализации проектов в Кханьхоа . Кханьхоа Люди любят исследовать юго-запад лох туриста , напротив , который тоже любит западную курорт Морской туризм в Кханьхоа . Этот маршрут будет способствовать сократить , сократить расходы на туристов. Так подписания важно для поддержки различных экономическое развитие - социальное .

- Так , в рамках подготовки к Приветствуя рейс из Кан Тхо в Камрани и наоборот , говорит он, мы должны сделать ?

- С сегодняшнего дня и до конца года , запланированные , отечественные и иностранные гости международного аэропорта Камрань не будет иметь огромный рост. Между тем, нынешний статус портовых операций перегрузили момент . Поэтому, чтобы делать добро , чтобы приветствовать пассажиров задачу , нам нужно увеличить инвестиции в инфраструктуру , людские ресурсы в международном аэропорту Камрань . В частности, будет проводить ВПП № 2 с общим объемом инвестиций 1300 млрд донгов построить Фаза 1 полицейский участок у ворот порта с общим оценкам, инвестиции в 10 миллиардов. Вместе с тем, с открытой агитацией туры , новые туры , а также повышения качества туристических продуктов , чтобы привлечь западных туристов обязаны делать .

- Спасибо!