Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận 2018 được tổ chức vào sáng ngày 07/9, tại Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị có sự tham gia của các Bộ, ngành, Trung ương và khoảng hơn 400 đại biểu mời tham dự là các Sở Du lịch, Sở VHTTDL, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch, các nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch trong cả nước.

Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận 2018 nhằm giới thiệu, quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch, dịch vụ của tỉnh tới các doanh nghiệp du lịch lữ hành trong cả nước, các nhà đầu tư tiềm năng về lợi thế phát triển du lịch của tỉnh, qua đó tạo dựng thương hiệu, kết nối hợp tác phát triển du lịch Ninh Thuận trong thời gian tới; Tập trung khai thác thị trường trọng điểm tại TP.Hồ Chí Minhvà các tỉnh lân cận nhằm góp phần tăng trưởng khách nội địa trong những năm tiếp theo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan, Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings tập trung triển khai với tinh thần và tiến độ cao nhất, nỗ lực hoàn thiện công tác tổ chức Hội nghị. Tới thời điểm hiện tại, cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chương trình, kịch bản Hội nghị, danh sách khách mời đại biểu,… công tác tuyên truyền đang tiến hành in và phát hành giấy mời, xây dựng phương án bố trí đại biểu tham dự Hội nghị, bố trí lực lượng lễ tân tham gia phục vụ Hội nghị đã cơ bản hoàn tất theo đúng tiến độ.

Tham gia Hội nghị là dịp để các đại biểu tìm hiểu rõ nét về văn hóa, con người, tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh, dự án Khu đô thị biển Bình Sơn-Ninh Chữ của Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings.Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2018 sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lữ hành trong nước gặp gỡ, trao đổi, hợp tác đầu tư, kết nối phát triển du lịch; là cơ hội để Ninh Thuận tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch vào tỉnh Ninh Thuận.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh sẽ công bố sự kiện Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2018, Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 05/10 đến ngày 11/10/2018 tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam, Ninh Sơn, Bác Ái. Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2018 được tổ chức với nhiều hoạt động nhằm giới thiệu sản phẩm đặc thù từ cây nho, tôn vinh những giá trị kinh tế mà cây nho mang lại cho địa phương, làm rõ sự khác biệt mang tính đặc trưng của nho Ninh Thuận. Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với du khách trong nước và quốc tế.

Để biết thêm thông tin về Hội nghị, vui lòng truy cập website: www.ninhthuantourist.com./.   

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan: Be ready for Tourism Promotion Conference 2018 in Ho Chi Minh City

The Ninh Thuan Tourism Promotion Conference 2018 will be held on 7 September at New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City. There will be the attendances of central ministries, departments and more than 400 delegates who are the Departments of Tourism, Departments of Culture, Sports and Tourism, Tourism Promotion Information Center, Tourism Trade & Investment Promotion Center, investors, tourism enterprises in the nationwide.

The Ninh Thuan Tourism Promotion Conference 2018 aims to introduce and advertise destinations, tourism products, and services of the province to travel agencies in the whole country, potential investors on advantages to develop tourism of the province, thereby creating a brand, connecting to cooperate and develop Ninh Thuan tourism in the upcoming time; focusing on exploiting key markets in Ho Chi Minh City and neighboring provinces in order to contribute to the growth of domestic visitors in the coming years.

The People's Committee of Ninh Thuan province directed the concerned departments, divisions and branches, Hacom Holdings Joint Stock Company to focus on implementing with the highest spirit and progress and attempting to finish the work of holding the conference. At the present time, the program items, the conference script, the delegate list are basically finished, the propaganda is being printed and issued; the plan of arranging delegates and the reception staff of the conference was basically completed according to schedule.

Participating in the conference is an opportunity for the delegates to thoroughly learn the culture, people, potential tourism development of the province, and the Binh Son-Ninh Chu Sea Urban Area project of Hacom Holdings. The Ninh Thuan Tourism Promotion Conference 2018 will be an opportunity for domestic investors, tour operators to meet, exchange, and cooperate in tourism development; it is also an opportunity for Ninh Thuan to enhance tourism promotion into Ninh Thuan province.

At the conference, the provincial People's Committee will announce the Ninh Thuan Grape and Wine Festival 2018, which will take place from 5 – 11 October 2018 in Phan Rang - Thap Cham City and districts of Ninh Phuoc, Ninh Hai, Thuan Nam, Ninh Son, and Bac Ai. The Ninh Thuan Grape and Wine Festival 2018 is organized with many activities to introduce specific products from vines, honor the economic value that the vines bring to the locality, clarify the distinctive features of Ninh Thuan grapes. Thereby, it contributes to promote the potential and strength of the province to domestic and international tourists.

For more information about the conference, please visit: www.ninhthuantourist.com./.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан: готов к конференции для продвижения туризма в 2018 году в Хошимине

7 сентября в отеле «New World Saigon», 76 «Le Lai» улицы, «Ben Thanh» коммуна, район 1, города Хошимина состоится Конференция по продвижению туризма Нинь Тхуана 2018. В конференции приняли участие министерства, центральные учреждения и более 400 делегатов, приглашенных из Учреждений туризма, Учреждений культуры, спорта и туризма, Центров содействия туризму, Центров содействия инвестициям в инвесторы, туристические предприятия в стране.

Конференция  поощрения и продвижения туризма в Нинь Тхуане 2018 направлена ввести и рекламировать направления и продукты туризма и услуг провинции, чтобы путешествовать бизнеса в стране, потенциальных инвесторов в преимуществах развивать туризм в провинции, создавая таким образом бренд, который в ближайшем будущем будет способствовать сотрудничеству в области развития туризма в Нинь Тхуане; Сосредоточьтесь на использовании ключевых рынков в городе Хошимин и соседних провинциях, чтобы способствовать росту внутренних посетителей в ближайшие годы.

Народный комитет провинции Нинь Тхуан руководил соответствующими Учреждениями, ведомствами, филиалами, Акционерным обществом «Hacom Holdings» сосредоточилось на реализации с наивысшим духом и прогрессом, усилиями по улучшению работы конференции. В настоящее время в основном печатаются и выдаются элементы программы, сценарий конференции, список делегатов, агитация, план макета Делегаты, присутствовавшие на конференции, устроили приемный персонал для участия в конференции, в основном выполненной по графику.

Участие в конференции - это возможность для делегатов тщательно изучить культуру, людей, потенциальное развитие туризма в провинции, проект морского города Бинь Сон – Нинь Тьы Акционерного общества «Hacom Holdings». Конференция по поощрению туризма в Нинь Тхуане в 2018 году станет возможностью для внутренних инвесторов, туроператоров для встречи, обмена и сотрудничества в развитии туризма. Это возможность для Нинь Тхуан содействовать продвижению туризма в провинции Нинь Тхуан.

На конференции Народный комитет провинции объявит о фестивале виноградов и вин Нинь Тхуана в 2018 году, фестиваль пройдет с 5 октября по 11 октября 2018 года в городе Фан Ранг – Тхап Чам и в районах Нинь Фыок , Нинь Хай, Тхуан Нам, Нинь Сон, Бат Ай. Фестиваль винограда и вина Нинь Тхуана 2018 организован со многими мероприятиями по внедрению конкретных продуктов из виноградных лоз, почитайте экономическую ценность, которую виноградные лозы принесут местным, проясните отличительные особенности. Отображение винограда Нинь Тхуан. Таким образом, содействие развитию потенциала и силы провинции для отечественных и международных туристов.

Для получения дополнительной информации о конференции, пожалуйста, посетите: www.ninhthuantourist.com./.