Ngày 27/7 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 3197/KH-UBND về Kế hoạch tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2018. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 05/10 đến ngày 11/10/2018 tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam, Ninh Sơn, Bác Ái.

Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2018 được tổ chức với nhiều hoạt động nhằm giới thiệu sản phẩm đặc thù từ cây nho, tôn vinh những giá trị kinh tế mà cây nho mang lại cho địa phương, làm rõ sự khác biệt mang tính đặc trưng của nho Ninh Thuận. Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với du khách trong nước và quốc tế.

Các hoạt động chính của Lễ hội như: Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2018, Hội chợ Công thương khu vực Nam Trung Bộ - Ninh Thuận 2018; Hội thi nét đẹp văn hóa các dân tộc Ninh Thuận lần thứ I-2018; Đêm khai mạc Lễ hội với chủ đề “Trải nghiệm vương quốc Nho Ninh Thuận”; Tọa đàm về Nho và Vang Ninh Thuận; Lễ hội Katê; Chương trình ca nhạc, vũ hội đường phố và đêm nhạc DJ; Các hoạt động kết hợp như: Hoạt động ngoại giao đoàn các nước; hoạt động lướt ván diều, bóng đá bãi biển, bóng chuyền chân bãi biển, đua thuyền thúng, đua xe trên cát Mũi Dinh; trải nghiệm làng nho, trang trại nho rượu Ladora farm,… 

Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2018 hứa hẹn mang lại nhiều điều bất ngờ, thú vị cho du khách khi tới tham quan, trải nghiệm vùng đất Ninh Thuận./.

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan Grape and Wine Festival 2018

On 27 July, the People's Committee of Ninh Thuan Province issued Plan No.: 3197/KH-UBND on the Plan to organize the Ninh Thuan Grape and Wine Festival 2018. The festival will take place from 5 October to 11 October 2018 in Phan Rang - Thap Cham City and the districts of Ninh Phuoc, Ninh Hai, Thuan Nam, Ninh Son, and Bac Ai.

The Ninh Thuan Grape and Wine Festival 2018 is organized with many activities to introduce specific products from vines, honor the economic value that the vines bring to the local area, clarify the distinctive features of Ninh Thuan grapes. Thereby, it contributes to promote the potential and strength of the province to domestic and international visitors.

Main activities of the festival are: Ninh Thuan Tourism Promotion Conference 2018, Trade Fair of South Central Vietnam - Ninh Thuan 2018; The contest of cultural beauty of Ninh Thuan ethnic groups for the first time in 2018; Opening ceremony night with the theme "Experience the kingdom of grapes in Ninh Thuan"; Discussion on Ninh Thuan Grapes and Wines; Kate Festival; Music shows, street dance and DJ night; Combined activities such as: Diplomatic activities of foreign delegations; activities of kiteboarding, beach soccer, beach volleyball, basket boat race, car race on sand in Mui Dinh; experience the grape village, Ladora grape and wine farm...

With many diversified and plentiful activities during the Ninh Thuan of Grape and Wine Festival 2018, it promises to bring many surprises and interest for visitors to visit and experience the land of Ninh Thuan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фестиваль винограда и вина Нинь Тхуана 2018

27 июля Народный комитет провинции Нинь Тхуан выдал План № 3197 / KH-UBND о плане организации фестиваля винограда и вина Нинь Тхуана 2018 года. Фестиваль пройдет с 5 по 11 октября 2018 в городе Фан Ранг – Тхап Чам и районах Нинь Фыок, Нинь Хай, Тхуан Нам, Нинь Сон и Бат Ай. Фестиваль винограда и вина Нинь Тхуана 2018 организован со многими мероприятиями по внедрению конкретных продуктов из виноградных лоз, почитайте экономическую ценность, которую виноградные лозы принесут местным, проясните отличительные особенности, отображение винограда Нинь Тхуана. Таким образом, содействие развитию потенциала и силы провинции для отечественных и международных туристов.

Основные мероприятия фестиваля, такие как конференция по продвижению туризма Нинь Тхуана в 2018 году, торговая ярмарка Южного Центрального Вьетнама - Нинь Тхуан 2018; Конкурс культурной красоты этнических групп Нинь-Тхуана впервые в 2018 году; Премьера с темой «Испытайте королевство винограда в Нинь Тхуане»; Обсуждение виноградных лоз и виноградных вин Нинь Тхуана; Фестиваль Кейт; Музыкальные шоу, уличный танец и вечер DJ; Комбинированные виды деятельности, такие как: деятельность иностранных делегаций; кайтсерфинг, пляжный футбол, пляжный волейбол, баскетбол, гонки на песке Муй Динь; познакомиться с деревней, винодельческой фермой Ladora, ...

Со многими разнообразными мероприятиями во время фестиваля виноградных лоз и виноградников в Нинь Тхуане в 2018 году обещает принести много сюрпризов и интересных для посещения посетителей, испытать землю Нинь Тхуан./.