Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 11/7/2018 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá việc thực hiện Quyết định 332/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016-2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Từ năm 2016 đến nay Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp chỉ đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch phối hợp với các địa phương; các trường Cao Đẳng nghề Du lịch Sài Gòn, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt, Trường Trung cấp Việt Thuận và Cao đẳng nghề Ninh Thuận đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ Du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 15 lớp đào tạo nghiệp vụ về du lịch, với 540 học viên tham gia; Đội ngũ cán bộ quản lý du lịch từ cấp huyện đến xã, phường được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch thông qua các lớp bồi dưỡng do Tổng cục Du lịch tổ chức và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hàng năm.

Nguồn nhân lực ngành Du lịch với xu hướng tăng trong 02 năm gần đây, phản ánh được vai trò du lịch là ngành kinh tế động lực và mang tính hiệu quả cao trong công tác xã hội hoá các hoạt động du lịch.

Lượng lao động trẻ chiếm tỷ lệ cao trong tổng lao động trực tiếp ngành du lịch, có khả năng phục vụ lâu dài trong ngành du lịch. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người lao động tăng lên rõ rệt. Riêng các cơ sở lưu trú cũng tự tổ chức mời giáo viên đào tạo tại chỗ cho gần 600 học viên chủ yếu là các lớp nghiệp vụ buồng, bàn, bar, lễ tân, tiếng Anh, tiếng Nga…

Nhìn chung, nguồn nhân lực ngành du lịch được rèn luyện, thử thách, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đổi mới và phát triển của Nhà nước; Có ý thức trách nhiệm, nhiệt tình và tâm huyết với nghề nghiệp, gắn bó với cơ quan, đơn vị, với ngành nghề và quê hương Ninh Thuận. Mặt khác, các điểm du lịch cộng đồng như: Vĩnh Hy, Nho Thái An, các làng nghề, trang trại từ miền núi đến miền xuôi... về nhận thức cũng như kỹ năng phục vụ khách của cộng đồng dân cư ngày được nâng lên đã góp phần vào sự nghiệp phát triển du lịch trong những năm qua. Công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch được các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương quan tâm đúng mức, nhận thức của cộng đồng làm du lịch được nâng lên rõ rệt, đã và đang góp phần tích cực, hiệu quả vào việc thu hút được lượng khách quốc tế và nội địa đến với Ninh Thuận ngày càng tăng; thương hiệu Du lịch Ninh Thuận ngày càng được khẳng định trên bản đồ Du lịch Việt Nam.

Phương Uyên - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Department of Culture, Sports and Tourism held the Preliminary Conference on the Training of Human Resources in Tourism in Ninh Thuan province, period of 2016-2020

At 11 o'clock on July 11th, 2018, the Preliminary Conference to Assess the Implementation of Decision 332/QD-UBND dated February 03rd, 2016 of the Provincial People's Committee approving the Project of training and improving the quality of human resources in tourism in Ninh Thuan province, period of 2016-2020 of the Department of Culture, Sports and Tourism was held at the meeting hall of the Department of Culture, Sports and Tourism.

From 2016 up to now, the Culture, Sports and Tourism Branch has taken the lead and coordinated to direct the Tourism Promotion Information Center in coordination with localities, Saigon Tourism College, Da Lat Tourism Vocational College, Viet Thuan Vocational Training College and Ninh Thuan Vocational College to organize courses of training and cultivating tourism professional skills. The Department of Culture, Sports and Tourism held 15 training courses on tourism, with 540 participants; Tourism administrators from district to commune level are trained on knowledge of state management on tourism through training courses annually organized by the Vietnam National Administration of Tourism and the Department of Culture, Sports and Tourism.

The tourism industry's human resources have been increasing in the recent two years, reflecting the role of tourism as a key and highly efficient economic sector in the socialization of tourism activities.

The young labor force accounts for a high proportion of the total direct labor in the tourism industry, which is likely to serve a long term in the tourism industry. The professional qualifications of the workers have increased markedly. Particularly, the accommodation establishments also invite on-the-job training teachers for nearly 600 trainees, mainly in the professional classes of suites, desks, bar, reception, English and Russian.

In general, tourism human resources are trained and challenged dynamically and creatively to overcome difficulties, attempting to implement the directions, guidelines, and policies of innovation and development of the State; Having a sense of responsibility, enthusiasm and eagerness to their careers, their working places, and to Ninh Thuan's tourism industry and hometown. On the other hand, the tourist sites such as Vinh Hy, Thai An grape, handicraft villages, farms from mountainous to lowland... are on the awareness as well as skills of serving the tourists are being increased day by day that have contributed to the development of tourism in recent years. The training tasks of human resources for tourism have been paid attention closely by the Party Committees and local authorities; the awareness of the tourism community has been improved remarkably, and has contributed positively and effectively to attract more and more international and domestic visitors to Ninh Thuan. Hence, Ninh Thuan Tourism brand is increasingly confirmed on the map of Vietnam Tourism./.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учреждение культуры, спорта и туризма провел конференцию для обобщения проекта по обучению и переподготовке кадров в секторе туризма Нинь Тхуана в период 2016-2020 годов.

В 11 часов 11 июля 2018 года в зале заседаний Учреждения культуры, спорта и туризма состоялась конференция, посвященная рассмотрению реализации решения 332 / QD-UBND от 03/02/2016 г. Провинциальный народный комитет одобряет проект по обучению и повышению качества кадровых ресурсов в сфере туризма в провинции Нинь Тхуане , 2016-2020 годы Учреждением культуры, спорта и туризма.

С 2016 года по настоящее время Област Культура, спорта и туризма возглавил и координировал направление Центра информации и продвижения туризма в координации с населенными пунктами; Сайгонский туристический колледж, Профессиональный колледж  Да Лат по туризму, Промежуточная школа Нинь Тхуан и Профессиональный колледж Нинь Тхуан организовали учебные курсы, обучающий туризм. Учреждение культуры, спорта и туризма провел 15 учебных курсов по туризму с 540 участниками; Администраторы туризма от района к коммуне обучаются государственному управлению туризмом посредством учебных курсов, организованных VNAT и Департаментом культуры, спорта  и туризма проводится ежегодно.

Кадровые ресурсы туристической отрасли за последние два года, отражающие роль туризма как динамичного и высокоэффективного экономического сектора в процессе социализации туристической деятельности.

На долю молодой рабочей силы приходится большая доля общего объема прямых трудовой деятельности в индустрии туризма, которая, вероятно, будет служить долгосрочной перспективе в индустрии туризма. Профессиональная квалификация работников заметно возросла. В частности, учебные заведения также приглашают учителей без отрыва от производства для почти 600 стажеров, главным образом в профессиональных классах апартаментов, столов, баров, стойки регистрации, английского и русского языков.

В целом, кадровые ресурсы туризма обучаются, оспариваются, динамичны, креативны, преодолевают трудности, стремятся достичь направления, политики, политики инноваций и развития государства; Имея чувство ответственности, энтузиазм и энтузиазм в отношении их карьеры, их привязанность к своим агентствам и подразделениям, к индустрии и городу Нинь Тхуан. С другой стороны, такие туристические объекты, как Винь Хи, виноград Тхай Ан, деревни, фермы от горного до низинного ... по осведомленности, а также навыки обслуживания населения в день В последние годы возвышение способствовало развитию туризма. Обучение людских ресурсов для туризма было уделено должным вниманием партийных комитетов и местных органов власти, повышение осведомленности об туристическом сообществе и внесет положительный и эффективный вклад. привлекая все больше международных и отечественных посетителей в Нинь Тхуан; Бренд «Ninh Thuan Tourism» все больше подтверждается на карте Вьетнама./.