Ngày 17/7/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 777/SVHTTDL-QLVH về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt, chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh. 

Trong thời gian qua, tình hình hoạt động quảng cáo cơ bản đã đi vào nền nếp, các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nghiêm việc thông báo sản phẩm quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng việc dùng các số điện thoại di động thuê bao để quảng cáo rao vặt in trên các trụ điện, trụ đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba, ngã tư, trên các bức tường nhà dân, cơ quan,... gây phản cảm, bức xúc người dân, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, môi trường văn hóa “xanh-sạch-đẹp”.

Nhằm chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo, rao vặt sai quy định của các cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm, thiếu ý thức, trách nhiệm hoặc cố tình không chấp hành các quy định khi tham gia hoạt động quảng cáo. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền Luật Quảng cáo đến toàn thể cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh; Phối hợp với UBND các huyện, thành phố khảo sát và xây dựng các điểm quảng cáo rao vặt miễn phí tại các phường, thị trấn, khu dân cư; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý hành vi vi phạm về quảng cáo rao vặt; Phối hợp các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quảng cáo rao vặt theo đúng quy định tại Nghị định số 158/2013/NĐ-CP; Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức với nội dung thiết thực, tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng tự giác không quảng cáo sai quy định, tham gia vào công tác bóc xóa quảng cáo rao vặt vi phạm, phát hiện và tố giác đối tượng vi phạm, phát huy vai trò tự quản để giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng môi trường của tỉnh xanh-sạch- đẹp, góp phần tạo bộ mặt văn minh đô thị trong thời gian tới./.

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан: Усиление управления деятельностью мелочной рекламы.

17 июля 2018 года Учреждение культуры, спорта и туризма опубликовало официальное письмо № 777 / SVHTTDL-QLVH об укреплении управления организации рекламной деятельности, украшении вид города на территории провинции.

В последнее время, ситуация  рекламной деятельностью основно была в порядке. Предприятия и частные лица строго придерживаются объявления рекламных продуктов перед рекламой. Тем не менее, в настоящее время многие люди и организации используют использование абонента сотового телефона для рекламы объявлений на электропоезде, светофорах на стыке, пересечении, на стенах домов, офисов, ... вызывают отвращение, нажимают людей, влияют на городской пейзаж, культурную среду «зелено-чистая-красивая».

Исправить рекламную деятельность и рекламу в нарушение правил отдельных лиц или организаций, которые сознательно совершают нарушения, отсутствие осведомленности, ответственности или намеренно не соблюдают правила при участии в рекламной деятельности. Учреждение культуры, спорта и туризма назначает специализированные подразделения и подразделения для активизации распространения Закона о рекламе всем кадрам, людям, ученикам и студентам во всей провинции; Координация с Народными комитетами районов и городов для проведения опросов и создания свободных мест для рекламы в палатах, городах и жилых районах; Усилить проверку и проверку нарушений классифицированной рекламы; Координировать соответствующие подразделения для строгого контроля за нарушениями секретной рекламы строго в соответствии с положениями декрета № 158/2013 / NĐ-CP; Указ № 28/2017 / NĐ-CP от 20 марта 2007 года, вносящий изменения и дополнения в ряд статей декрета № 131/2013 / NĐ-CP и декрета № 158/2013 / NĐ-CP от 12/11/2013.

Содействовать распространению в различных формах с практическим содержанием, широко пропагандировать агентства, подразделения и людей всех слоев, чтобы повысить чувство ответственности сообщества. Участие в устранении нарушений классифицированной рекламы, выявлении и денонсировании нарушителей, поощрении их роли самоуправления для поддержания экологической санитарии; Построить среду зеленой-чистой красивой провинции, способствуя созданию городской цивилизации в ближайшее время.