Ngày 07/9 sắp tới, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp cùng các Bộ, ban, ngành, Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2018tại Khách sạn New World, số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

          Với tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, Ninh Thuận là một trong những vùng trọng điểm trong chiến lược phát triển du lịch của cả nước từ nay đến năm 2020. Hội nghị là dịp để Ninh Thuận giới thiệu, quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch, dịch vụ của tỉnh tới các nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch lữ hành khu vực thành phố Hồ Chí Minh, qua đó tạo dựng thương hiệu, đẩy mạnh kết nối hợp tác phát triển du lịch Ninh Thuận trong thời gian tới.

Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2018 tại TP.Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động gắn với Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2018 của tỉnh với quy mô lớn, dự kiến khoảng 400 đại biểu mời tham dự. Tới thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị Hội nghị của tỉnh đang gấp rút hoàn tất.

 Chương trình chi tiết Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2018 tại TP.Hồ Chí Minh:

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN QUẢNG BÁ DU LỊCH NINH THUẬN NĂM 2018

Tại TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

Stt

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

 

01

 

07g30-08g00’

Đón khách (Chụp ảnh lưu niệm tại sảnh)

VP UBND tỉnh - Sở VHTTDL - HĐQT Cty Hacom Holdings

02

08g00 -08g15

Văn nghệ chào mừng

Sở VHTTDL

03

08g15-08g25

Trình chiếu clip giới thiệu về du lịch Ninh Thuận

Sở VHTTDL

04

08g25-08g30

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

MC

05

08g30-08g45

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo UBND tỉnh

06

08g45-09g00

Báo cáo hoạt độngphát triển du lịch Ninh Thuận

Lãnh đạo Sở VHTTDL

07

 

09g00-09g15

Mời đại diện Lãnh đạo Bộ VHTTDL phát biểu đánh giá về tiềm năng du lịch Ninh Thuận

Lãnh đạo Bộ VHTTDL

08

09g15-09g30

Giới thiệu Dự án Khu đô thị Biển Bình Sơn Ninh Chữ

Lãnh đạo Cty CP Đầu tư Hacom Holdings

09

09g30 -09g45

Nghỉ giải lao

 

10

09g45-10g45

Phát biểu của các doanh nghiệp, nhà đầu tư

Lãnh đạo các doanh nghiệp (khách mời)

11

10g45-11g00

Phát biểu cảm ơn của lãnh đạo tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh


Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Ninh Thuan Tourism Promotion Conference 2018 will take place on September 7th in Ho Chi Minh City

On upcoming September 7th, Ninh Thuan Provincial People's Committee in collaboration with other ministries, departments and Hacom Holdings Investment Joint Stock Company will hold the Ninh Thuan Tourism Promotion Conference 2018  at the New World Hotel, 76 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

With the potential and advantages of tourism development, Ninh Thuan is one of the key areas in the national tourism development strategy from now to 2020. The conference is an opportunity for Ninh Thuan to introduce and promote the destination, tourism and service products of the province to investors, travel agencies in the area of ​​Ho Chi Minh City, thereby creating a brand, promote the connection to develop tourism in Ninh Thuan in the future.

The Ninh Thuan Tourism Promotion Conference 2018 in Ho Chi Minh City is one of activities associated with the Ninh Thuan Grape and Wine Festival 2018 in the province with a large scale, about 400 participants. Up to the present time, preparations for the Provincial Conference are being completed.

Detail program of the Ninh Thuan Tourism Promotion Conference 2018 in Ho Chi Minh City:

DETAIL PROGRAM OF THE NINH THUAN TOURISM PROMOTION CONFERENCE 2018

In Ho Chi Minh City, date 07 month 9 year 2018

------------------------

No.

Time

Content

Implementing Agency


01


07h30 – 08h00

Welcoming guests (Taking souvenir photos)

People's Committee’s Office - Department of Culture, Sports and Tourism - Board of Directors of Hacom Holdings Company

02

08h00 – 08h15

Welcoming art performances

Department of Culture, Sports and Tourism

03

08h15 – 08h25

Presenting a clip about Ninh Thuan tourism

Department of Culture, Sports and Tourism

04

08h25 – 08h30

Declaring reason and introducing delegates

MC

05

08h30 – 08h45

Delivering Opening speech

Leaders of Provincial People's Committee

06

08h45- 09h 00

Reporting on tourism development in Ninh Thuan

Leaders of Department of Culture, Sports and Tourism

07

09h 00- 09h15

Representatives of the Ministry of Culture, Sports and Tourism express their opinions about Ninh Thuan’s tourism potentials

Leaders of Ministry of Culture, Sports and Tourism

08

09h15 – 09h30

Introducing Binh Son – Ninh Chu Sea Urban Area

Leaders of Hacom Holdings Investment Joint Stock Company

09

09h30 – 09h45

Taking a break

 

10

09h45 – 10h45

Businesses and investors deliver a speech

Leaders of Businesses (Guests)

11

10h45 – 11h00

Acknowledgment of the provincial leaders

Leaders of Provincial People's Committee

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7-го сентября в Хошиминской области состоится конференция по продвижению туризма в Нинь Тхуане в 2018 году.

7 сентября Народный комитет провинции Нинь Тхуана в сотрудничестве с другими министерствами, ведомствами и компаниями «Hacom Holdings Investment Corporation» провел конференцию, посвященную туризму в Нинь Тхуан 2018 в отеле «New World», 76 Ле Лай, Бен Тхань, районе 1, Хошимина.

Обладая потенциалом и преимуществами развития туризма, Нинь Тхуан является одним из ключевых направлений в национальной стратегии развития туризма с сегодняшнего дня до 2020 года. Конференция - это возможность для того чтобы провинция Нинь Тхуан ввела и продвинула пункт назначения а также туристические и сервисные продукты провинции для инвесторов, туроператоров в районе города Хошимина, создавая таким образом бренд, способствуя развитию туризма в Нинь Тхуане в следующий раз.

Конференция по поощрению туризма в Нинь Тхуане в 2018 году в Хошимине является одним из мероприятий, связанных с фестивалем винограда и вино в 2018 году в провинции с крупным масштабом, около 400 приглашенных участников. До настоящего времени подготовка к проведению Провинциальной конференции завершается.

Подробная программа поощрения продвижения туризма Нинь Тхуана 2018 года в городе Хошимине:

Программа поощрения продвижения туризма провинции Нинь Тхуана 2018 года в Хошимине 7 сентября 2018 года


П.п

Время

Содержание

Исполнительное лицо


01


07g30 - 08g00’

Приветственные гости (Сувенирная фотография)

Народный комитет, Учреждение культуры, спорта и туризма и Совет директоров «Hacom Holdings»

02

08g00 - 08g15

Культурный праздник

Учреждение культуры, спорта и туризма

03

08g15 - 08g25

Презентационный клип о туризме Нинь Тхуана

Учреждение культуры, спорта и туризма

04

08g25 - 08g30

Заявление о разуме, введение делегатов

MC

05

08g30 - 08g45

Вступительное слово

Лидер Народного комитета

06

08g45- 09g 00

Отчет о развитии туризма в Нинь Тхуане

Лидер Учреждения культуры, спорта и туризма

07

09g 00- 09g15

Представители Министерства культуры, спорта и туризма выразит свое мнение о туристическом потенциале Нинь Тхуана

Лидер Министерства культуры, спорта и туризма

08

09g15 - 09g30

Введение о проекте Бинь Сон Морской городской район Нинь Чу

Лидер компании «Hacom Holdings»

09

09g30 - 09g45

Перерыв

 

10

09g45 - 10g45

Выступление бизнесов, инвесторов

Лидеры бизнеса (гости)

11

10g45 - 11g00

Говорить благодарность

Лидер Народного комитета