Ninh Thuận là tỉnh có đông người Chăm sinh sống nhất trong cả nước. Vì vậy, văn hóa Chăm ở đây khá đậm chất được thể hiện qua chữ viết, trang phục, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, nghề gốm, dệt thổ cẩm.Lễ hội Katê 2018 được tổ chứctừ ngày 08 - 10/10 sắp tới, đây cũng là một sự kiện lớn thường niên được tổ chức hàng năm của đồng bào Chăm Ninh Thuận.  

Lễ hội Katê được diễn ra trong một không gian rộng lớn và thời gian kéo dài. Ngày mồng 1 tháng 7 lịch Chăm được gọi là ngày lễ chính tại đền/tháp. Còn Lễ hội Katê kéo dài cả tháng. Đến với lễ hội Katê du khách sẽ được hòa vào đoàn người rước Y trang (của Thần Mẹ xứ sở Pô Inư Nư gar, Vua Pô Klông Garai, Vua Pô Rômê) do người Raglai gìn giữ. Các lễ chính trong ngày lên tháp (1/7 lịch Chăm) gồm có: Lễ rước y trang lên tháp, lễ mở cửa tháp, lễ mộc dục (tắm tượng và mặc y phục) và cuối cùng là đại lễ (lễ chính). Sau Katê đền/tháp là Katê làng và gia đình.

Với nền văn hóa Chăm đặc sắc, đa dạng vẫn đang hiện hữu trong đời sống của người Chăm Ninh Thuận, các làng nghề truyền thống còn lưu giữ được bản sắc văn hóa mà chỉ tận mắt du khách mới cảm nhận hết được giá trị của nó.

Năm nay, Lễ hội Katê diễn ra nhân sự kiện tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2018, với nhiều hoạt động sôi nổi hứa hẹn nhiều điều lôi cuốn và hấp dẫn du khách khi đến tham quan, trải nghiệm du lịch Ninh Thuận./.     

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan: The animated season of the Kate Festival 2018

Ninh Thuan is the province where owns the most Cham people living in the country. Thus, the Cham culture here is characterized by the writing, costumes, architectural art, sculpture, pottery, and brocade weaving. The Kate Festival 2018 will be held from the 8th to the 10th of October, this is also an annual event held annually by Cham ethnic people in Ninh Thuan.

Kate Festival takes place in a large space and extended time. On the July 1st the Cham calendar, it is called the main festival at the temple/tower. For Kate Festival, it lasts a month. Coming to Kate Festival, visitors will be joined in the Procession Ceremony of Welcoming Gods’ Costumes (Po Inu Nu Gar Goddess, Po Klong Garai King, and Po Rome King) preserved by the Raglai ethnic people. The main ceremonies held at the tower (July 1st of Cham calendar) include: The Procession Ceremony of Welcoming Gods’ Costumes to the tower, the Opening Ceremony of the tower, Ceremony of Cleaning Joss Statues (bathing God statues and dresses) and finally, it is the Main Ceremony. After the Kate Festival at the tower/temple, the Kate of village and family will be hold.

As the special and diverse Cham culture that is still present in the lives of the Cham people in Ninh Thuan; traditional villages still retain the cultural identity that only by witness, you visitors will feel its whole value.

This year, the Kate Festival takes place on the occasion of the Ninh Thuan Festival of Grape and Wine 2018 with many exciting activities promising many attractive and fascinating experiences when visitors coming to explore and relax in Ninh Thuan./.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан: Интересный сезон фестиваля Кейт 2018

Нинь Тхуан - это провинция с большинством жителей Чама, проживающих в стране. Таким образом, культура Чама здесь характеризуется словами, написанными, костюмами, архитектурным искусством, скульптурой, гончарными изделиями, парчами ткачества. Фестиваль Кейт 2018 пройдет с 8 по 10 марта следующего года, это также ежегодное мероприятие, проводимое ежегодно в Нинь Тхуане.

Фестиваль Кейт проходит в большом пространстве и длительное время. 1 июля календарь Чама называется главным фестивалем в храме / башне. Фестиваль Кейт длится месяц. Приезжая на фестиваль Кейт, к посетителям присоединятся делегация «Одежду» (богиня Po Inu Nu, По Клонг Гарай, король Po Rome), которую сохранил Раглай. Главные обряды дня к башне (календарь 1/7 по чаму) включают в себя: шествие к башне, церемонию открытия башни, похороны (купальные статуи и платья) и, наконец, После Катакомбы / башни - деревня Кейт и семья.

С культурой Чама, разнообразие все еще присутствует в жизни людей Чама в Нинь Тхуан, традиционные деревни все еще сохраняют культурную идентичность, которую только новые посетители чувствуют ценность это.

В этом году Фестиваль Кейт проходит по случаю фестиваля вина и уксуса Нинь Тхуан в 2018 году, и многие интересные мероприятия обещают много достопримечательностей и аттракционов при посещении Нинь Тхуан ./.