Ngày hội Du lịch Phú Yên năm 2018 với chủ đề “Phú Yên – Điểm đến Hấp dẫn và thân thiện” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Công ty cổ phần Việt Xuân Media tổ chức từ ngày ngày 5- 9/7/2018 tại Công viên Thanh niên, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ngày hội Du lịch Phú Yên năm nay thu hút hơn 80 gian hàng của Trung tâm Xúc tiến Du lịch các tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia.

Ngày hội Du lịch Phú Yên năm 2018 lần đầu tiên được tổ chức với các hoạt động chính như: chương xúc tiến quảng bá điểm đến, giao lưu văn hóa ẩm thực, triển lãm ảnh nghệ thuật du lịch,…Đây là sự kiện kích cầu du lịch trong dịp hè; tạo điều kiện cho các địa phương và doanh nghiệp tiếp cận, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch đến du khách trong nước.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận tham gia sự kiện này, nhằm: Giao lưu, trao đổi và hợp tác với các tỉnh, xúc tiến quảng bá các điểm đến mới, các tour du lịch của Ninh Thuận. Đồng thời đẩy mạnh quảng bá du lịch, tiếp cận thị trường du lịch nội địa, phát triển thị trường khách từ các tỉnh miền Trung.

Phương Thảo

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan: Participating in Phu Yen Tourism Festival in 2018

 

Phu Yen Tourism Festival in 2018 with the theme of "Phu Yen - Attractive and Friendly Destination" was organized by the Department of Culture, Sports and Tourism coordinating with Viet Xuan Media Joint Stock Company from the 5th – the 9th of July, 2018 at Thanh Nien (Youth) Park, Tuy Hoa City, Phu Yen Province.

This year Tourism Festival at Phu Yen attracted more than 80 booths of the Tourism Promotion Information Center of provinces, units and enterprises in and outside the province.

Phu Yen Tourism Festival in 2018 was held for the first time with the main activities such as: the promotion of destination, exchange of culinary culture, photo exhibition of tourism art... This is the event to promote travel in the summer; facilitate localities and enterprises to approach and introduce tourist products and services to domestic tourists.

Ninh Thuan Tourism Promotion Information Center participated in this event to: meet, exchange, and cooperate with other provinces, promoting new destinations and tour programs of Ninh Thuan. At the same time, promoting tourism, accessing the domestic tourism market, and developing the tourist market from the central provinces.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан: Присоединиться к фестивалю туризма в провинции Фу Иен 2018.

Фестиваль туризма в Фу Иене в 2018 году с темой «Фу Иен - Привлекательное и дружелюбное место», организованное Учреждением культуры, спорта и туризма Акционерного общества «Вьет Сюань Медиа» с 5 по 9 июля 2018 года в Молодежном парке, городе Туй Хоа, провинции Фу Иен.

Фестиваль туризма Фу Иен в этом году привлек более 80 стендов Центра содействия туризму провинций, подразделений и предприятий в провинции и за ее пределами.

Фестиваль туризма Фу Иен в 2018 году был проведен впервые с такими основными направлениями деятельности, как продвижение места назначения, обмен кулинарной культурой, фотовыставочное искусство туризма ... Это событие для продвижения путешествие летом; содействовать местным населенным пунктам и предприятиям, чтобы они могли подойти и внедрить туристические продукты и услуги для местных туристов.

Информационный центр по развитию туризма Нинь Тхуана принимает участие в этом мероприятии, чтобы: побеседать, обменять и сотрудничать с другими провинциями, продвигать новые направления, туры по Нинь Тхану. В то же время, продвижение туризма, выход на внутренний рынок туризма, развитие туристического рынка из центральных провинций.