Ngày 04/07/2018, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Thuận tổ chức chương trình du lịch đến các điểm du lịch tại huyện huyện Ninh Sơn. Tham gia cùng đi có đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh và đại diện phòng Văn hóa Thông tin huyện Ninh Sơn.

Trong thời gian 1 ngày, đoàn đã khảo sát một số điểm tại huyện Ninh Sơn gồm: Đập Tân Mỹ, vườn Hoa Lan, khảo sát cây đàn ChaPi, gùi ở Ma Nới. Hiệp hội du lịch,  Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch và đại diện huyện Ninh Sơn đánh giá thực trạng hiện tại và tìm ra các giải pháp phát triển du lịch của địa phương qua đó đưa ra các giải pháp phát triển du lịch huyện Ninh Sơn đáp ứng nhu cầu du khách trong thời gian tới.Đây là hoạt động nhằm quảng bá tiềm năng du lịch của huyện Ninh Sơn nói chung, cũng như phát triển du lịch của tỉnh nói riêng. Kết nối các điểm du lịch, sản phẩm dịch vụ du lịch mới, kết hợp khai thác sản phẩm đặc thù của địa phương, nhằm khai thác hiệu quả sản phẩm du lịch mới có khả năng cạnh tranh cao. Khảo sát thực tếkết nối, khai thác các điểm du lịch mới trên địa bàn huyện Ninh Sơn đã tác động rất lớn trong việc nhận thức phát triển các tài nguyên thiên nhiên sẵn có tạo thành sản phẩm du lịch có thể liên kết các điểm du lịch trên địa bàn huyện Ninh Sơn với các tour, tuyến du lịch trong tỉnh và khu vực trong tương lai./

Một số hình ảnh trong chuyến khảo sát

Hương Lan – Thanh Phương
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận