Ngày 04/07/2018, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Thuận tổ chức chương trình du lịch đến các điểm du lịch tại huyện huyện Ninh Sơn. Tham gia cùng đi có đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh và đại diện phòng Văn hóa Thông tin huyện Ninh Sơn.

Trong thời gian 1 ngày, đoàn đã khảo sát một số điểm tại huyện Ninh Sơn gồm: Đập Tân Mỹ, vườn Hoa Lan, khảo sát cây đàn ChaPi, gùi ở Ma Nới. Hiệp hội du lịch,  Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch và đại diện huyện Ninh Sơn đánh giá thực trạng hiện tại và tìm ra các giải pháp phát triển du lịch của địa phương qua đó đưa ra các giải pháp phát triển du lịch huyện Ninh Sơn đáp ứng nhu cầu du khách trong thời gian tới.Đây là hoạt động nhằm quảng bá tiềm năng du lịch của huyện Ninh Sơn nói chung, cũng như phát triển du lịch của tỉnh nói riêng. Kết nối các điểm du lịch, sản phẩm dịch vụ du lịch mới, kết hợp khai thác sản phẩm đặc thù của địa phương, nhằm khai thác hiệu quả sản phẩm du lịch mới có khả năng cạnh tranh cao. Khảo sát thực tếkết nối, khai thác các điểm du lịch mới trên địa bàn huyện Ninh Sơn đã tác động rất lớn trong việc nhận thức phát triển các tài nguyên thiên nhiên sẵn có tạo thành sản phẩm du lịch có thể liên kết các điểm du lịch trên địa bàn huyện Ninh Sơn với các tour, tuyến du lịch trong tỉnh và khu vực trong tương lai./

Một số hình ảnh trong chuyến khảo sát

Hương Lan – Thanh Phương
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan: Organizing survey to connect and exploit new tourist spots in Ninh Son District

On the 4th of July 2018, the Tourism Promotion Information Center of Ninh Thuan province organized a tour program to tourist sites in Ninh Son district. There were the attendances of the representatives of the Department of Culture, Sports and Tourism, the Provincial Tourism Association and the representative of the Culture and Information Department of Ninh Son District.

During one day, the delegation surveyed a number of sites in Ninh Son District, including Tan My Dam, Orchid Garden, surveying ChaPi musical instrument and bamboo papoose in Ma Noi Commune. Tourism Association, Tourism Promotion Information Center and Ninh Son District representatives evaluated the current situation and looked for solutions to develop the tourism of the local; whereby, giving some solutions to develop tourism in district Ninh Son meeting the needs of visitors in the coming time. This was to promote the tourism potential of Ninh Son District in general, as well as tourism development of the province in particular; to connect new tourist sites, tourist services and products, and to combine the exploitation of local specialties in order to efficiently exploit new tourist products of high competitiveness. This practical survey to connect and exploit new tourist sites in Ninh Son District has had a great impact on the development of natural resources available to create tourism products that can link the tourist sites in Ninh Son District with tour and tourist routes in the province and region in the future./.

Some photos in the survey trip

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан: Организация опроса, подключение и использование новых туристических мест в районе Нинь Сон

04/07/2018, Туристический информационный центр провинции Нинь Тхуана организовал туристическую программу для туристических объектов в районе Нинь Сон. Представители Учреждения культуры, спорта и туризма, Провинциальной ассоциации туризма и представителя Учреждения культуры и информации района Нинь Сон.

В течение одного дня делегация посетила ряд объектов в районе Нинь Сон, в том числе «Тан Ми» плотина, сад «Хоа Лан», плотина Чапи, Ма Ной. Туристическая ассоциация, Информационный центр по содействию туризму и представитель района Нинь Сон оценивают текущую ситуацию и находят решения для развития туризма на местном уровне, посредством которого принимаются решения о развитии туристического района Нинь Сона будет отвечать потребностям посетителей в ближайшее время. Это должно способствовать туристическому потенциалу района Нинь Сон в целом, а также развитию туризма в провинции в частности. Соединить новые туристические объекты, туристические услуги и продукты, а также объединить эксплуатацию местных специальностей, чтобы эффективно использовать новые туристические продукты высокой конкурентоспособности. Изучение связи и эксплуатации новых туристических объектов в районе Нинь Сон оказало большое влияние на развитие природных ресурсов, доступных для создания туристических продуктов, которые могут связывать точки путешествия в районе Нинь Сон с экскурсией, туристические маршруты в провинции и регионе в будущем.