Từ ngày 04/6 đến ngày 8/6, tại khách sạn Hòa Bình, số 6 đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý du lịch cho đại diện cán bộ ngành du lịch của 17 tỉnh, thành trên cả nước...

 

Tham dự tập huấn, các cán bộ ngành du lịch được nghe các nội dung liên quan tới Nghị quyết 08/NQ-TW và các chương trình hành động, Luật Du lịch năm 2017; hoạt động cơ cấu ngành du lịch, du lịch thông minh; Đổi mới trong công tác quản lý nhà nước về lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch khi thực hiện Luật Du lịch năm 2017; hoạt động nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch, phát triển sản phẩm du lịch…

Phương Uyên - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Training on tourism management knowledge

From the 4th to the 8th of June, at Hoa Binh Hotel, 06 Vo Thi Sau Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam National Administration of Tourism coordinated with the Department of Culture, Sports and Tourism of Dong Nai Province to organized Training courses on Tourism Management Training for representatives of tourism officials of 17 provinces and cities across the country.

Attending the training, tourism officials heard the contents related to Resolution 08/NQ-TW and Action Programs, Tourism Law in 2017; the structure of the tourism industry, smart tourism; Renovation in the state management of travel, tourist accommodation establishments in the implementation of the Law on Tourism in 2017; Improving effectiveness on tourism promotion and advertisement, developing tourism products...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

観光管理知識の訓練

 

6月4日から6月8日、ドンナイ州ビエンホア市のQuyet Thang Ward、No.6 Vo Thi Sau StreetのHoa Binh Hotelにて。ドンナイ文化文化スポーツ省と連携した観光部は、全国の17の省と都市の観光関係者の代表のための観光管理訓練に関する研修コースを組織した。

 

訓練に参加した旅行者は、2017年に決議08 / NQ-TWおよび行動計画、観光法に関連する内容を聞いた。観光産業の構造、スマートな観光; 2017年の観光法の実施における旅行、観光の宿泊施設の州の管理のリノベーション;効果的なプロモーション、観光プロモーション、商品開発観光を促進する...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обучение навыкам управления туризмом

С 4 июня по 8 июня в отеле «Hoa Binh» (Хоа Бинь), на No.6 улице «Vo Thi Sau», коммуна «Quyet Thang» (Кует Тханг), города «Биен Хоа», провинции «Донг Най». Управление по туризму по согласованию с Учреждением культуры, спорта и туризма Донг Най организовал учебные курсы по обучению управлению туризмом для представителей персоналовтуризма из 17 провинций и городов по всей стране.

Участвуя в обучении, представители туризма услышали содержание, касающееся резолюции 08 / NQ-TW и программ действий, Закона о туризме в 2017 году; структура индустрии туризма, умный туризм; Реконструкция государственного управления путешествиями, размещение туристов в реализации Закона о туризме в 2017 году; Содействие эффективному продвижению, представлению туризма, развитию туризма ...