Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01-08/6/2018 và Ngày Đại dương thế giới 08/6/2018 chủ đề“Cùng chung tay giữ biển xanh” (Keep Oceans Blue), Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, với ý nghĩa nhắc nhở cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển và hải đảo,kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng thải bỏ chất thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển. Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản số 581/SVHTTDL-QLDL gửi các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch ven biển Bình Sơn - Ninh Chữ về việc hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01-08/6/2018 và Ngày Đại dương thế giới 08/6/2018, Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị trực thuộc và các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với đơn vị trực thuộc:

- Chủ động tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01-08/6/2018 và Ngày Đại dương thế giới 08/6/2018 chủ đề“Cùng chung tay giữ biển xanh” (Keep Oceans Blue), Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 chủ đế: “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” bằng nhiều hình thức.

- Nhân dịp lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 các đơn vị tăng cường công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trong khu vực của đơn vị.

- Đề nghị Ban Quản lý di tích phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu 450 cây xanh theo Kế hoạch số 1520/KH-UBND ngày 01/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” năm 2014 giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lịch thực hiện trồng 450 cây xanh tại khu di tích đặc biệt cấp quốc gia Tháp Pô KlongGiarai.

2. Đối với các cơ sở lưu trú du lịch ven biển Bình Sơn - Ninh Chữ:

- Treo băng-rôn Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01-08/6/2018 và Ngày Đại dương thế giới 08/6/2018 chủ đề“Cùng chung tay giữ biển xanh” (Keep Oceans Blue),  Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 chủ đế: “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” trước cơ sở kinh doanh của đơn vị nhằm nhắc nhở người dân cùng hành động bảo vệ môi trường; khai thác hợp lý, bảo vệ tài nguyên môi trường biển.

- Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; Tổ chức tổng vệ sinh trong và ngoài cơ sở, tăng cườngcông tác trồng và chăm sóc cây xanh nhằm tăng mỹ quan môi trường tại cơ sở.

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trong việc chế biến thực phẩm, thải các tạp chất sau khi chế biến ra bên ngoài môi trường.

Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo

Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018

 

1. Vì một đại dương xanh;

2. Hãy chia sẻ tình yêu của bạn với đại dương;

3. Phát triển mạnh kinh tế biển để tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo;

4. Mỗi người đều có thể làm cho biển sạch hơn;

5. Đại dương hôm nay, cuộc sống ngày mai;

6. Bảo vệ đại dương là nghĩa vụ của tất cả chúng ta;

7. Hãy vì một đại dương sạch, không chất dẻo;

8. Chung tay hành động vì biển xanh không rác;

9. Hãy bảo vệ biển từ lới nói đến hành động;

10. Vì tương lai hãy làm cho biển sạch hơn;

11. Nhựa là nguồn gây ô nhiễm, hãy đưa nhựa về nơi tái chế;

12. Đại dương của sự sống - Hãy bảo tồn sự sống của đại dương;

13. Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc;

14. Thế hệ trẻ - Nguồn lực phát triển kinh tế biển, đảo Việt Nam;

15. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Phương Uyên - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responding to the Week of Vietnam Sea and Islands, responding to World Oceans Day 2018 and World Environment Day dated June 05th, 2018

Responding to the Week of Vietnam Sea and Islands from June 1st – 8th, 2018 and World Oceans Day dated June 08th, 2018, themed "Keep Oceans Blue", World Environment Day dated June 05th, 2018, themed "Resolve plastic and nylon pollution", with the purpose of reminding organizations, individuals and communities to implement their rights and obligations to participate in protecting the environment of the sea and islands and appealing the community together to change the habit of consuming plastic waste and preventing plastic waste at sea. On May 31st, 2018, the Department of Culture, Sports and Tourism issued Document No. 581/SVHTTDL-QLDL to units under the Department of Culture, Sports and Tourism and tourist accommodation establishments by the sea of Binh Son - Ninh Chu on the response to the Week of Vietnam Sea And Islands from June 1st – 8th, 2018 and World Oceans Day dated June 08th, 2018, World Environment Day dated June 05th, 2018; The Department of Culture, Sports and Tourism shall request the dependent units and tourist accommodation establishments to implement the following contents:

1. For dependent units:

- Actively organize to propaganda in response to the Week of Sea and Islands of Vietnam from June 1st – 8th, 2018 and World Oceans Day dated June 08th, 2018 "Keep Oceans Blue”, World Environment Day dated June 05th, 2016: "Resolve plastic and nylon pollution" in many forms.

- On the occasion of the Launching Ceremony of Environmental Sanitation on World Environment Day dated June 05th, 2018, the units enhance the tasks of waste collection and environmental sanitation in the area of each unit.

- It is recommended that the Management Board of the historical sites shall coordinate with the Department of Agriculture and Rural Development to complete the target of planting 450 green trees under the Plan No. 1520/KH-UBND dated April 01st, 2014 of the People's Committee of Ninh Thuan Province on the implementation of the Project "Build together for a green-clean-beautiful Ninh Thuan " that assigned the Department of Culture, Sports and Tourism to plant 450 green trees in the national special historical site of Po Klong Giarai Tower in 2014.

2. For tourist accommodation establishments by the sea of Binh Son - Ninh Chu:

- Hang on banners of the Week of Sea and Islands of Vietnam from June 1st – 8th, 2018 and World Oceans Day dated June 08th, 2018 "Keep Oceans Blue”, World Environment Day dated June 05th, 2016: "Resolve plastic and nylon pollution" before each business establishment to remind people to jointly protect the environment; to rationally exploit and protect marine environmental resources.

- Strengthen the control of the collection, transportation and treatments of wastes; organize general cleaning inside and outside the business establishments, strengthen the planting and tending trees to increase the beauty of the environment at the business establishment.

- Enhance the environmental sanitation in food processing, discharging of wastes after processing into the environment.

----------------------------------

The contents of propaganda slogans responding to the Week of Sea and Islands of Vietnam and World Oceans Day in 2018

1. For a blue ocean;

2. Share your love with the ocean;

3. Strongly develop the marine economy so as to enhance the national economic potentials and contribute to the protection of sea and island sovereignty;

4. Everyone can make the sea cleaner;

5. Today’s oceans, tomorrow's life;

6. Protecting the oceans is the duty of all of us;

7. For a clean ocean without plastic;

8. Act together for green sea without garbage;

9. Protect the sea from words to actions;

10. For the future, make the sea cleaner;

11. Plastic is the source of pollution, take plastic to recycling place;

12. Ocean of life - Preserve the life of the ocean;

13. All for the sea, islands of the homeland, and for the frontier of the motherland;

14. Young generation - Resources for economic development of the sea and islands of Vietnam;

15. Be determined to successfully implement Vietnam Sea Strategy until 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

海と島の週に対応、2018年世界海洋日と世界環境デーに応える

2008年6月1日から8日までの海と島の週に対応し、2008年6月8日の世界大洋州の日には、環境保全のテーマ「Keep Oceans Blue」をテーマに2018年5月6日、組織、個人および地域社会に海と島の環境保護に参加する権利と義務を行使するように促す目的で、「プラスチックとプラスチックの汚染を解決する」というテーマがあり、プラスチック廃棄物の消費の習慣を変え、海でプラスチック廃棄物を防ぐために共同体を呼び寄せます。2018年5月31日に、文化スポーツスポーツ省は、文化スポーツスポーツ省および観光施設の施設に、文書番号581 / SVHTTDL-QLDLを発行しました。Binh Son - Ninh Chuビーチは、6月1日から8月18日までの海と島のベトナムと、世界オーシャンデー(2010年8月6日)、世界環境デー(2010年5月6日)ザ文化観光部は、付属施設や観光施設の施設に以下の内容を要求するものとする。

 

1.従属ユニットの場合:

- 2018年6月1日〜8日および世界オーシャンズデーから、ベトナムの海と島の週に対応して宣伝活動を積極的に開催する2011年8月6日「海をつなぐ」青、世界環境の日05/6/2016:「プラスチックとプラスチックの汚染を多くの形で解決する」

- 2010年5月6日の世界環境デーでの環境衛生の打ち上げ式の機会に、ユニットはユニットの廃棄物収集と環境衛生を強化する。

- 遺物の管理委員会は、Ninh Thuan省人民委員会の2010年1月4日付けの第1520 / KH-UBND計画の下で、450本の木の目標を達成するために、農業および農村開発省と調整することが推奨される。2014年に"Ninh Thuanを緑色きれいに美しく建てる"というプロジェクトの実施にあたり、文化・スポーツ・観光部のカレンダーは、特別記念碑National Po KlongGiarai Tower 。

2. Binh Son - Ninh Chuの観光施設の場合:

- ベトナムの海と島にぶら下がる6月1〜8/2018年と世界の海の日08/6/2018「海を青く保つ」、日世界環境05/6/2016:ユニットの事業部門の前に「プラスチックとプラスチックの汚染を解決する」ことで、環境を共同で保護することを人々に思い出させる。海洋環境資源を合理的に活用し保護すること。

- 廃棄物の収集、輸送および処理の管理を強化する。敷地内外の一般的な掃除を行い、植林を強化し、草の根で環境の美しさを増すために木を伐採する。

- 食品加工における環境衛生を強化し、環境外で処理した後に不純物を排出する。

 

海と島の週に対応する宣伝スローガンの内容

2018年ベトナムと世界の海の日

 

1.青い海の場合。

あなたの愛を海と分かち合う。

国の経済的可能性を高め、海と島の主権の保護に貢献するように、海洋経済を強く発展させる。

4.誰もが海をきれいにすることができます。

今日の海、明日の人生。

6.海洋を守ることは、私たち全員の義務です。

7.プラスチックではなく、きれいな海の場合。

8.緑の海がゴミを含まないために合同行動。

9.海を行動から言葉に保護する。

10.未来のために、海をきれいにする。

11.プラスチックは汚染源であり、プラスチックをリサイクル場に持ち込む。

12.人生の海- 海の生命を守る。

13.すべての海、故郷の島、祖国のフロンティアのために。

14.若年世代- ベトナムの海と島の経済発展のための資源;

15. 2020年までベトナム海戦略を首尾よく実施することを決定。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отвечениена Неделю моря и островов Вьетнама, на Всемирный день океана 2018 года и Всемирный день окружающей среды 05/6/2018

Отвечая на Неделю моря и островов с 1 по 8 июня 2018 года и Всемирный день океанов 8 июня 2008 года, тема «Keep Oceans Blue», День окружающей среды 05/6/2018 тема «Разрешение пластических и пластических загрязнений» с целью напоминания организациям, отдельным лицам и общинам об осуществлении своих прав и обязанностей по защите окружающей среды моря и островов, Вызов сообщества вместе, чтобы изменить привычку потреблять пластиковые отходы и предотвращать пластиковые отходы в море. 31 мая 2018 года Департамент культуры, спорта и туризма издал документ № 581 / SVHTTDL-QLDL для подразделений при Учреждениекультуры, спорта и туризма и учреждений по размещению туристов Бинь Сон - пляж Нинь Чу в ответ на неделю моря и островов Вьетнама с 1 июня по 8июня2018 и Всемирный день океана 08/6/2018, Всемирный день окружающей среды 05/6/2018 ; Учреждениекультуры, спорта и туризма обращается с просьбой к прикрепленным подразделениям и учреждениям по размещению туристов для осуществления следующего содержания:

1. Для зависимых единиц:

- Активно организуйте пропаганду в ответ на неделю моря и островов Вьетнама с 1 по 8 июня 2018 года и Всемирного дня океанов 08/6/2018 «Держите океаны вместе»  (Keep Oceans Blue),Всемирный день окружающей среды 05/6/2016: «Решить загрязнение пластика и пластмассы» во многих формах.

- В связи с церемонией запуска экологической санитарии в День окружающей среды 05/6/2018, подразделения увеличили сбор отходов и санитарию окружающей среды в районе подразделения.

- Рекомендуется, чтобы Правление реликвий координировалось с Учреждением сельского хозяйства и развития сельских районов с целью достижения целевого показателя в 450 деревьев в соответствии с планом № 1520 / KH-UBND от 01/4/2014 Народного комитета провинции Нинь Тхуан о реализации проекта «Вместе построить Нинь Тхуан зеленый – чистый - красивый» в 2014 году.Рекомендуется, чтобы Учреждениекультуры, спорта и туризма было установлено 450 деревьев в специальном государственном памятнике «башня По Клонг Гарай».

2. Для туристических объектов размещения в Бинь Сон - Нинь Чу:

- Висячие баннерыОтвечениена Неделю моря и островов Вьетнама, на Всемирный день океана 2018 года и Всемирный день окружающей среды 05/6/2018: «Держите океаны вместе» (Keep Oceans Blue),«Решить загрязнение пластика и пластмассы» перед своими деловами учреждениями, чтобы напомнить людям о совместной защите окружающей среды; Рациональное использование и защита морских экологических ресурсов.

- Усиление контроля за сбором, транспортировкой и обработкой отходов; Организовать общую уборку внутри и снаружи помещений, укрепить посадки и ухаживать за деревьями, чтобы улучшить красоту окружающей среды на низовом уровне.

- Повысить экологическую санитарию в пищевой промышленности, сбросить загрязнения после переработки вне окружающей среды.

Содержание пропагандистских лозунгов, отвечая на Неделю моря и островов Вьетнамаи День Мирового океана 2018:

1. Все для синего океана;

2. Поделитесь своей любовью с океаном;

3. Активно развивать морскую экономику с целью укрепления национального экономического потенциала и содействия защите морского и островного суверенитета;

4. Каждый может сделать море чище;

5. Океан сегодня, завтрашняя жизнь;

6. Охрана океанов является обязанностью всех нас;

7. Для чистого океана не пластика;

8. Совместное действие, поскольку зеленое море без мусора;

9. Защитите море от слов до действий;

10. Забудущие сделайте море чистым;

11. Пластмасса - источник загрязнения, забирает пластик в место утилизации;

12. Океан жизни - Сохраняйте жизнь океана;

13. Все из-за моря, острова родины, для границы родины;

14. Молодое поколение - ресурсы для экономического развития моря и островов Вьетнама;

15. Преисполнено решимости успешно реализовать Стратегию Вьетнамского моря до 2020 года./.