Trải qua 25 năm tái lập tỉnh (1992 – 2017). Đây là sự kiện và dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành, nhất là trong thời kỳ hội nhập và phát triển của tỉnh. Ngành du lịch Ninh Thuận có những bước tiến mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, tạo nhiều việc làm, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Sau ngày tái lập tỉnh, Ninh Thuận có một vài khách sạn ở trung tâm thành phố, chủ yếu phục vụ các chuyên gia Nga và khách nội địa đi công tác, qua 25 năm ngành du lịch Ninh Thuận đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Ngành du lịch Ninh Thuận đã có những giai đoạn phát triển vượt bậc. Giai đoạn từ sau tái lập đến khi thành phố Phan Rang – Tháp Chàm là thành phố đô thị loại III, du lịch Ninh Thuận có những thay đổi cơ bản về cơ sở vật chất, từ một vài khách sạn sau tái lập tỉnh, đến năm 2008 đã có nhiều khách sạn đạt chuần phục vụ khách du lịch.

Giai đoạn từ 2009 đến nay, ngành du lịch Ninh Thuận có những bước phát triển nhanh chóng, nhất là từ sau năm 2012 ngành du lịch được định hướng phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Hệ thống cơ sở lưu trú phát triển cả về số lượng và chất lượng.

 Du lịch Ninh Thuận đã phát triển thực sự khởi sắc và ấn tượng. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp tục được phát triển với việc hình thành hệ thống các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, các khách sạn 3-5 sao và các khách sạn 1-2 sao, đáp ứng nhu cầu từ khách du lịch nghỉ dưỡng cao cấp đến khách công vụ, khách du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị.... Đến nay, tỉnh có 124 khách sạn, với số lượng phòng là 2653 phòng.

Hệ thống doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành cũng phát triển mạnh. Các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng và nâng cao về chất lượng. Nhiều khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đã được xây mới hoặc nâng cấp và bổ sung thêm nhiều sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách. Du lịch nghỉ dưỡng biển được phát triển theo hướng mở rộng cung ứng các dịch vụ vui chơi thể thao biển như canô, dù kéo, jetski, kayak, lặn biển,... kết hợp với hàng loạt các khu nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp dọc tuyến biển cung cấp những dịch vụ ngày càng hoàn thiện cho du khách.

Tiếp tục triển khai Đề án phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030; triển khai Chương trình phát triển du lịch 2016 – 2020; tiếp tục có các cơ chế, chính sách thuận lợi nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ, vui chơi, giải trí, trung tâm mua sắm, ẩm thực ven biển, đặc biệt là dịch vụ giải trí vể đêm để thu hút khách du lịch, phát triển chợ đêm, phố đi bộ phục vụ du khách và nhân dân trong tỉnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Ninh Thuận trên nhiều kênh khác nhau. Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển thị trường, đặc biệt là các thị trường khách quốc tế tiềm năng. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tỉnh, sự chung tay góp sức của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và cộng đồng người dân trong tỉnh, ngành du lịch Ninh Thuận sẽ tiếp tục phát triển lên những tầm cao mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phương Thảo

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan tourism: the development
Over 25 years of re-establishment (1992 - 2017). This is an important event and milestone in the process of building and developing the sector, especially in the period of integration and development of the province. Ninh Thuan's tourism sector has made great strides, contributing importantly to the socio-economic development, contributing to the economic restructuring, attracting investment, creating more jobs, preserving and promoting cultural values ​​of the nation.
 
On the day of re-establishment, Ninh Thuan has several hotels in the city center, mainly serving Russian specialists and domestic travelers on business. to achieve important achievements in many areas.
 
Ninh Thuan tourism sector has experienced great development. In the period from the reestablishment until the city of Phan Rang - Thap Cham was a city of grade III, Ninh Thuan Tourism has made fundamental changes in its facilities, from several hotels after the re-establishment of the province. In 2008 there were many hotels that catered to tourists.
 
In the period from 2009 up to now, Ninh Thuan tourism sector has developed rapidly, especially after 2012, the tourism industry is oriented to become a key economic sector of the province. Accommodation system development in both quantity and quality.
 
 Ninh Thuan Tourism has developed really flourishing and impressive. The system of technical facilities continues to be developed with the formation of a system of hotels, resorts, 3-5 star hotels and 1-2 star hotels, meeting the demand from High-class tourists and business travelers, tourists combined conference, conference .... Up to now, the province has 124 hotels, with the number of rooms is 2653 rooms.
 
The system of travel business enterprises also thrives. Tourism products are increasingly diverse and improved in quality. Many areas, tourist attractions in the province have been built or upgraded and added many new tourism products for tourists. Beach tourism is developed in the direction of expanding the supply of sea sport services such as canoe, parachute, jetski, kayak, scuba diving ... combined with a series of resorts, villas Luxury along the sea route provides more and more complete services for visitors.
 
Continue to implement the project of tourism development to 2020, vision 2030; implementing the program of tourism development 2016 - 2020; To continue to have favorable mechanisms and policies to support enterprises in investing in the development of various forms of services, entertainment, shopping centers, coastal cuisine, especially entertainment services. Night to attract tourists, develop night market, walking street to serve tourists and people in the province.
 
Strengthening propaganda and propaganda of Ninh Thuan tourism on many different channels. Invest in market research and development, especially potential international visitor markets. Training and fostering human resources in tourism according to the project has been approved by the provincial People's Committee.
 
With the attention and guidance of the provincial leaders, the contribution of all branches, levels, enterprises and community in the province, Ninh Thuan tourism will continue to develop to new heights. , contributing positively to the socio-economic development of the province.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ninhトゥアンの観光:開発

 

25年以上の再建(1992年〜2017年)。これは、特に地域の統合と発展の時期に、セクターの構築と発展の過程で重要な出来事とマイルストーンです。ニントゥアンの観光産業は、強力なステップ、経済発展に重要な貢献持っている - 社会、経済の構造改革に貢献し、投資を誘致し、雇用を創出し、保全と推進します国家の文化的価値

再設立当日、Ninh Thuanには市内中心部にいくつかのホテルがあり、主にロシアの専門家や国内旅行者にサービスを提供しています。多くの分野で重要な成果をあげています。

Ninh Thuan観光セクターは大きな発展を経験しています。期間ファンティエット鳴っの街まで再確立後 - タップ・カーム市グレードIII、ニントゥアンツーリズムが再確立した後、いくつかのホテルから、に、基本的なインフラストラクチャを変更しました2008年には観光客のために多くのホテルがありました。

2009年から現在までの間、Ninh Thuan観光セクターは急速に発展しました。特に2012年以降、観光産業は州の重要な経済部門になるように方向付けられています。数量と質の両方における宿泊施設の開発。

 Ninh Thuan Tourismは、本当に盛んで印象的なものを開発しました。技術設備のシステムは、ホテル、リゾート、3-5つ星のホテル、1-2つ星のホテルのシステムを形成して開発を続け、ハイクラスの観光客やビジネス旅行者、観光客は会議、会議を組み合わせ....現在まで、州は124のホテルがあり、部屋数は2653室です。

旅行企業のシステムも繁栄しています。観光商品はますます多様化し、品質が向上しています。多くの地域、州の観光スポットが建設またはアップグレードされ、観光客のための多くの新しい観光製品が追加されました。ビーチ観光は、カヌー、パラシュート、ジェットスキー、カヤック、スキューバダイビングなどの海上スポーツサービスの供給を拡大する方向で開発されています。一連のリゾート、ヴィラ海のルート沿いの贅沢は、より多くの訪問者のための完全なサービスを提供します。

2020ビジョン2030への観光開発プロジェクトの実施を継続する。観光開発のプログラムを実施する2016 - 2020;さまざまな形態のサービス、エンターテインメント、ショッピングセンター、沿岸の料理、特にエンターテイメントサービスの開発に投資する企業を支援するための好都合な仕組みと政策を引き続き維持する。観光客を惹きつけ、ナイ​​トマーケットを展開し、街の観光客や人々にサービスを提供するために歩く夜。

Ninh Thuan観光の宣伝と宣伝をさまざまなチャンネルで強化する。市場調査と開発、特に潜在的な国際ビジター市場への投資。このプロジェクトに従った観光における人的資源の訓練と育成は、州人民委員会によって承認された。

地方の指導者の注意と指導、州のすべての支店、レベル、企業、コミュニティの貢献で、ニントゥアンの観光は新しい高みに発展し続けるでしょう。、州の社会経済開発に積極的に貢献しています。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Туризм в Нинь-Туан: развитие
Более 25 лет воссоздания (1992 - 2017). Это важное событие и веха в процессе строительства и развития сектора, особенно в период интеграции и развития провинции. Сектор туризма Нинь Туан добился больших успехов, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие, способствуя реструктуризации экономики, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, сохранению и продвижению культурных ценностей нации.
 
В день воссоздания в отеле Ninh Thuan есть несколько отелей в центре города, в основном обслуживающий российских специалистов и местных путешественников по бизнесу. За последние 25 лет туристический сектор Ninh Thuan достиг значительных успехов. для достижения важных достижений во многих областях.
 
Сектор туризма Нинь Туан испытал большое развитие. В период с момента восстановления до города Фан Ранг - Тап Чам был городом III класса, Нинь Туан Туризм внес существенные изменения в свои объекты, из нескольких отелей после воссоздания провинции. В 2008 году было много отелей, которые обслуживали туристов.
 
В период с 2009 года по настоящее время сектор туризма Ninh Thuan развивается быстро, особенно после 2012 года, индустрия туризма ориентирована на то, чтобы стать ключевым экономическим сектором провинции. Разработка системы размещения как по количеству, так и по качеству.
 
 Ninh Thuan Tourism развивается по-настоящему процветающим и впечатляющим. Система технических средств продолжает развиваться с формированием системы гостиниц, курортов, 3-5-звездочных отелей и гостиниц 1-2 звезд, удовлетворяющих спрос на Высококлассные туристы и деловые путешественники, туристы объединили конференцию, конференцию ... До сих пор в провинции насчитывается 124 отеля, количество номеров - 2653 номера.
 
Также процветает система предприятий туристического бизнеса. Туристические продукты все более разнообразны и улучшаются по качеству. Многие районы, туристические достопримечательности в провинции были построены или модернизированы и добавили много новых туристических продуктов для туристов. Пляжный туризм развивается в направлении расширения предложения морских спортивных услуг, таких как каное, парашют, джакузи, байдарки, подводное плавание ... в сочетании с серией курортов, вилл Роскошь вдоль морского пути обеспечивает все больше и больше услуг для посетителей.
 
Продолжить реализацию проекта развития туризма до 2020 года, видение 2030 года; реализация программы развития туризма 2016 - 2020; Продолжать создавать благоприятные механизмы и политику для поддержки предприятий в инвестировании в развитие различных форм услуг, развлечений, торговых центров, прибрежной кухни, особенно развлекательных услуг. Ночь, чтобы привлекать туристов, развивать ночной рынок, ходить пешком, чтобы обслуживать туристов и людей в провинции.
 
Усиление пропаганды и пропаганды туризма в Нинь-Туане по многим каналам. Инвестируйте в исследования и разработки на рынке, особенно на потенциальных международных рынках посетителей. Обучение и содействие кадровым ресурсам в туризме в соответствии с проектом было одобрено провинциальным народным комитетом.
 
При внимании и руководстве провинциальных лидеров, вклад всех отраслей, уровней, предприятий и сообщества в провинции, туризм Нинь Туан будет продолжать развиваться до новых высот. , что положительно сказывается на социально-экономическом развитии провинции.