Ninh Thuận được biết đến là nơicó nhiều di sản văn hóatrong cả nước. Việc giữ gìn và phát huy các giá trị di sản trên địa bàn là điều mà nhiều năm qua luôn được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng.

Ninh Thuận là vùng đất có hệ thống di sản văn hóa phong phú và đa dạng bởi sự góp mặt của nhiều loại hình mang những giá trị độc đáo về văn hóa, sâu sắc về lịch sử, đặc thù về khoa học và thẩm mỹ của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, mảnh đất và con người nơi đây đã vượt lên mọi thử thách, hy sinh làm nên những chiến công hào hùng trong đấu tranh và xây dựng. Đặc biệt, trải qua hai cuộc kháng chiến đầy gian khổ hy sinh đã để lại trên mảnh đất này nhiều giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc mà ngày nay chúng ta phải có trách nhiệm bảo tồn, tôn tạo nhằm phát huy các giá trị di sản, nâng cao giáo dục truyền thống yêu nước, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa, xã hội của tỉnh nhà.

Đến nay, toàn tỉnh có tổng số 149 di sản văn hóa; trong đó có 54 di sản văn hóa đã xếp hạng ở các cấp (02 Di tích quốc gia đặc biệt, 14 di sản văn hóa xếp hạng cấp quốc gia, 02 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, 36 di sản văn hóa xếp hạng cấp tỉnh). Ngoài ra, Ninh Thuận còn vinh dự nằm trong danh sách 21 tỉnh, thành phố có Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (5/12/2013). Trong số hệ thống di sản văn hóa được xếp hạng nêu trên, loại hình di tích chiếm số lượng nổi bật là 48 di tích gồm: 11 di tích lịch sử cách mạng và 37 di tích kiến trúc nghệ thuật.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, ngành Văn hóađã có nhiều biện pháp nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị di sản trên địa bàn, trong đó có công tác xếp hạng, tu bổ di tích, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể. Công tác quản lý di tích, luôn được chú trọng, đẩy mạnh công tác lập hồ sơ công nhận xếp hạng di tích, tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ cơ sở vật chất các di tích, có nhiều cơ chế, chính sách để bảo vệ các di tích.

Từ năm 1992 đến nay, công tác trùng tu, tu bổ chống xuống cấp di tích tại tỉnh Ninh Thuận đã được các ngành chức năng quan tâm đầu tư đối với những công trình tiêu biểu, có giá trị quan trọng (chủ yếu là di tích quốc gia đặc biệt và di tích quốc gia) đã đạt một số kết quả nhất định. Năm 2016, thành lập Ban quản lý di tích nhằm phục vụ cho công tác quản lý di tích được tốt hơn. Hầu hết các di tích của tỉnh đều có người trông coi, phối hợp cùng các ngành, các cấp liên quan, các cơ sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý và bảo vệ di tích trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, tháo gỡ những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong công tác quản lý, phát huy các giá trị của di tích.

Bên cạnh việc bảo tồn các di tích lịch sử, ngành văn hóa cũng rất nỗ lực trong bảo tồn phát huy các di sản văn hóa phi vật thể như Lễ hội Katê, Lễ hội Ramưwan, Lễ hội cầu ngư, Lễ bỏ mả. Phát huy giá trị các loại hình văn hóa, nghệ thuật như thành lập các câu lạc bộ hát bài chòi, đờn ca tài tử được hoạt động, là sân chơi bổ ích cho người dân.

Việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phải gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.Đặc biệt phát huy thế mạnh các di sảnvăn hóa luôn gắn liềntới phát triển du lịch. Bởi ngày càng có nhiều du khách biết tới Ninh Thuận qua các Lễ hội, hệ thống các tháp Chăm, các làng nghề truyền thống như Làng gốm Bàu Trúc, Làng dệt Mỹ Nghiệp,… Du lịch không chỉ đơn thuần là nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái mà du lịch văn hóa đã và đang được nhiều du khách lựa chọn cho chuyến đi của mình khi tới Ninh Thuận./.   

 

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan promotes heritage values
Ninh Thuan is known for having many cultural heritages in the country. The preservation and promotion of heritage values ​​in the area is something that many years are always concerned, attention.
 
Ninh Thuan is a region with a rich and diverse system of cultural heritages, with the participation of many different kinds of cultural values, deep in history and particular in science and aesthetics. Community of ethnic groups living in the area. Through the ups and downs of history, the land and people here have surpassed all the trials and sacrifices that make up the great exploits of struggle and construction. In particular, through two hardships of sacrifice have left on this land many historical values, deep culture that today we have a responsibility to preserve, embellish in order to promote the price. to improve the traditional patriotic education, create conditions to promote the socio-cultural and economic development of the province.
 
So far, the province has a total of 149 cultural heritages; 54 cultural heritages have been ranked at all levels (02 special national monuments, 14 national cultural heritages, 02 heritage listed in the Intangible Cultural Heritage National, 36 provincial cultural heritages). In addition, Ninh Thuan is also honored to be on the list of 21 provinces and cities have the art of the South amateur recognized by UNESCO as the intangible cultural heritage of humanity (5/12/2013) . Of the cultural heritage system ranked above, the type of monument occupies the outstanding number of 48 relics including 11 historical relics and 37 architectural monuments.
 
With its function and duties, the culture has taken many measures to preserve and promote the heritage values ​​in the area, including the work of ranking, renovating relics, preserving and promoting prices. non-material culture. The monument management work has always been paid attention to, accelerated the work of compiling dossiers of recognition of monuments, creating the legal basis to protect the relics facilities and mechanisms and policies. protect the relics.
 
From 1992 up to now, the restoration and renovation of relics in Ninh Thuan province have been interested in investing in typical projects with significant value special national monuments and national monuments) have achieved certain results. In 2016, the management of monuments was established to serve the management of the monuments are better. Most of the monuments in the province are supervised, coordinated with other branches and levels involved, establishments regularly check and promote the management and protection of monuments in the area. To promptly detect and solve problems arising in the management and promotion of monuments' values.
 
In addition to preserving historical sites, the cultural sector has made great efforts in preserving and promoting intangible cultural heritages such as Kate Festival, Ramuwan Festival, Promoting the value of various forms of culture and art such as the establishment of the club singing hut, the singer is operated, is a useful playground for the people.
 
The preservation and promotion of tangible and intangible cultural heritage values ​​must be closely linked with the protection of the ecological environment and the improvement of the material and spiritual life of the people. The strengths of cultural heritage are always attached to the development of tourism. As more and more tourists know about Ninh Thuan through the festivals, Cham towers system, traditional villages such as Bau Truc pottery village, My Nghiep textile village ... Tourism is not just a resort ecological tourism that has been chosen by many visitors for their trip to Ninh Thuan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ninh Thuanは、国の多くの文化遺産として知られています。この地域における遺産の価値の保全と促進は、何年もの間常に心配されているものです。
 
ニントゥアンは文化のユニークな値を保有する様々な種類の、深い歴史、ユニークな科学的と美的の存在によって豊かな土地システムの文化遺産でありますこの地域に住む民族のコミュニティ。歴史の浮き沈みを通して、ここの土地と人々は、闘争と建設の大きな悪用を構成するすべての試練と犠牲を上回っています。特に、犠牲の2つの苦難を通して、多くの歴史的価値、今日我々が保存する責任を持っている深い文化、価格を促進するために飾るこの土地に残っている。伝統的な愛国的な教育を改善するために、州の社会文化的および経済的発展を促進する条件を作り出す。
 
現在まで、この州には合計149の文化遺産があります。 54種類の文化遺産がすべての水準でランク付けされています(02の特別国定モニュメント、14の国家文化遺産、02の遺産が無形文化遺産リストに登録されています)。全国、36の地方文化遺産)。また、ニントゥアンも人類のドンのCAのTAI TUアーツ南ユネスコの無形文化遺産の代表(2013年5月12日)を持っている21個の省や都市のリストに光栄。上にランクされた文化遺産システムのうち、記念碑の種類は11の歴史遺跡と37の建築記念碑を含む48の遺物の顕著な数を占めています。
 
 
 
その職務の機能により、業界では、ヴァンは、価格のランク、宗教的建造物、保存・振興の作業を含め、地域における文化遺産の価値を維持し、促進するための多くの施策をhoada非物質的な文化。モニュメントの管理作業は常に注目されており、モニュメントの認定に関する文書の作成作業を促進し、モニュメントやメカニズムや方針を保護するための法的基盤を作り出しています。遺物を保護する。
 
 
 
1992年から現在まで、Ninh Thuan省の遺物の修復と改築は、重要な価値を持つ典型的なプロジェクトへの投資に関心を示しています特別な国のモニュメントと国のモニュメント)は特定の結果を達成しました。 2016年には、モニュメントの管理は、モニュメントの管理を提供するために確立されたより良いです。州内のモニュメントの大半は監督され、他の支店やレベルと調整され、施設は定期的にその地域のモニュメントの管理と保護を確認し、促進する。モニュメントの価値観の管理と促進において生じる問題を迅速に発見し解決する。
 
文化遺産は歴史的遺跡の保存に加え、ケイト・フェスティバル(Kate Festival)、ラムワン・フェスティバル(Ramuwan Festival)などの無形文化遺産を保存し、クラブ歌う小屋の設立、歌手の運営など様々な文化や芸術の価値を促進することは、人々の役に立つ遊び場です。
 
有形無形文化遺産の価値の保存と促進は、生態環境の保護と人々の物質的精神的生活の向上と密接に関連していなければならない。文化遺産の強みは常に観光開発に結びついています。祭りシステムを通してますますニントゥアンへの訪問者とのより人気チャム塔、村バウチュック陶器のような伝統的な村、織り村マイNghiepので、...観光は、リゾート単なる観光客ではありませんNinh Thuanへの旅行のために多くの来場者によって選ばれた生態学的観光地です。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нинь Тхуан пропагандирует ценности наследия
 
Нинь Тхуан известен тем, что имеет много культурных ценностей в стране. Сохранение и популяризация ценностей наследия в этом районе - это то, о чем многие годы заботятся, внимание.
 
 
Ninh Thuan - это регион с богатой и разнообразной системой культурного наследия с участием множества различных культурных ценностей, глубоко в истории и особенно в области науки и эстетики. Сообщество этнических групп, проживающих в этом районе. Через взлеты и падения истории земля и люди здесь превзошли все испытания и жертвы, которые составляют великие подвиги борьбы и строительства. В частности, через две трудности жертвоприношения оставили на этой земле многие исторические ценности, глубокую культуру, которые сегодня мы обязаны сохранить, украсить, чтобы продвигать цену. для улучшения традиционного патриотического воспитания, создания условий для содействия социально-культурному и экономическому развитию провинции.
 
До сих пор в провинции насчитывалось 149 культурных ценностей; 54 культурных наследия были ранжированы на всех уровнях (02 специальных национальных памятников, 14 национальных культурных наследий и 02 наследства вошли в Список нематериального культурного наследия. Национальный, 36 провинциальных культурных ценностей). Кроме того, Ninh Thuan также удостоен чести быть в списке из 21 провинции, а города имеют искусство южного любителя, признанного ЮНЕСКО как нематериальное культурное наследие человечества (5/12/2013) , Из упомянутой выше системы культурного наследия тип памятника занимает выдающееся количество 48 реликвий, в том числе 11 исторических реликвий и 37 архитектурных памятников.
 
Благодаря своим функциям и обязанностям культура приняла множество мер для сохранения и популяризации ценностей наследия в этом районе, включая работу по ранжированию, обновлению реликвий, сохранению и продвижению цен. нематериальная культура. Работу по управлению памятниками всегда уделяли внимание, ускоряли работу по составлению досье по признанию памятников, созданию правовой основы для защиты объектов, механизмов и политики реликвий. защищать реликвии.
 
С 1992 года по настоящее время восстановление и обновление реликвий в провинции Нинь Туан были заинтересованы в инвестировании в типичные проекты со значительной стоимостью специальные национальные памятники и национальные памятники) достигли определенных результатов. В 2016 году управление памятниками было создано, чтобы служить управлению памятниками. Большинство памятников в провинции контролируются, координируются с другими отраслями и уровнями, учреждения регулярно проверяют и призывают к управлению и охране памятников в этом районе. Быстро выявлять и решать проблемы, возникающие при управлении и продвижении ценностей памятников.
 
Помимо сохранения исторических мест, культурный сектор прилагал большие усилия для сохранения и поощрения нематериальных культурных ценностей, таких как Фестиваль Кейт, Фестиваль Рамуван, Поощрение ценности различных форм культуры и искусства, таких как создание клубной хижины, певец управляется, является полезной площадкой для людей.
 
Сохранение и поощрение материальных и нематериальных ценностей культурного наследия должно быть тесно связано с защитой экологической среды и улучшением материальной и духовной жизни людей. Сильные стороны культурного наследия всегда связаны с развитием туризма. Поскольку все больше и больше туристов знают о Ninh Thuan через фестивали, систему Cham Towers, традиционные деревни, такие как гончарная деревня Bau Truc, текстильная деревня My Nghiep ... Туризм - это не просто курорт экологический туризм, который был выбран многими посетителями для поездки в Ниньцзян.