Ninh Thuận là tỉnh Duyên hải nam trung bộ, là ngã ba của Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, không thể là thiên đường ngàn hoa như Lâm Đồng; không hiện đại náo nhiệt như Khánh Hòa; không trội như Bình Thuận bằng các resort cao cấp ở biển nhưng Ninh Thuận có điểm riêng để thu hút du khách.

Với chiều dài 105 km bờ biền, Ninh Thuận vừa khánh thành đường ven biển, nối Bình Thuận với Khánh Hòa. Hơn trăm cây số, đường uốn lượn “nghịch ngợm”, cảnh đẹp như mơ, những bãi cát trắng thẳng tấp, là một trong bốn vựa muối lớn nhất nước, có rất nhiều bãi tắm lần đầu giáp mặt đã hớp hồn du khách, dù tên gọi mộc mạc như bãi Tràn, Thùng, Vũng Tròn, Thịt, Hỏm, Hang Rái, Bà Điên, Cóc, Chuối, Lớn, Nhỏ, Nước Ngọt, Kinh, Bình Tiên… Mỗi tên gọi đều gắn liền với những sự tích kỳ thú. Nhiều bãi tắm không.. Vịnh Vĩnh Hy là một trong bốn vịnh đẹp nhất Việt Nam, có những núi đá lớn hùng vĩ sẽ không thể thiếu trong những tấm hình của du khách khi đặt chân tới đây.

Hai vườn quốc gia đặc chủng của Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung: vườn quốc gia Núi Chúa với Bãi Thịt và bãi Hỏm, cạnh Vườn quốc gia Núi Chúa là nơi duy nhất ở VN có thể xem rùa đẻ trên đất liền. Nhưng ấn tượng nhất là bãi Hang Rái với khối san hô cổ khổng lồ độc nhất vô nhị. Đặc biệt là ruộng đá muối. Đó là khối đá phẳng rộng cả trăm mét vuông, cao hơn mặt biển khoảng 1,5 mvà vườn quốc gia Phước Bình xem bò tót, xem đời sống văn hóa của cộng động người Raglay,...

Có cả một nền văn hóa Chăm với rất nhiều lễ hội, cả những công trình kiến trúc của người Chăm minh chứng qua hệ thống tháp Chăm tại Ninh Thuận: Pôklôn Garai, Pôrômê, tháp Hòa Lai; có hai làng nghề truyền thống: gốm Bàu Trúc và dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp.

Là xứ xở của ẩm thực không lẫn với những vùng khác: bánh căn, bánh xèo, bánh hỏi, bún sứa; các món ăn từ dê, cừu (Ngày 30.10, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận cho biết Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ đã có quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm thịt cừu Ninh Thuận. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận là cơ quan quản lý chỉ dẫn địalý này). Thịt cừu Ninh Thuận có hàm lượng dinh dưỡng cao, hương vị đặc trưng, tỷ lệ mỡ thấp, được người tiêu dùng ưa chuộng; các trang trại nho: nho Ba Mọi, làng nho Thái An, nho Thuận Hòa, các làng trồng táo ( thương hiệu nho, táo của Ninh Thuận đã được nhà nước công nhận).

Tất cả những điều trên đã kết hợp lại một Ninh Thuận rất khác, rất riêng và rất đặc biệt cho mỗi du khách có những cảm nhận và ấn tượng của vùng đất được coi là tiểu sa mạc của Việt Nam mà được các du khách ví von như thế.

Vậy hãy một lần đến Ninh Thuận để chiêm ngưỡng và cảm nhận bầu không khí yên bình và sự dân dã của người dân nơi đây, hãy hòa mình gần gũi với thiên nhiên Ninh Thuận như lời của giới “phượt” truyền tai nhau nhé.

Minh Trân

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan Tourism brand has been confirmed
Ninh Thuan province is the southern central coastal province, the confluence of Khanh Hoa, Binh Thuan, Lam Dong, can not be a thousand flowers paradise like Lam Dong; not modern bustle like Khanh Hoa; Not as dominant as Binh Thuan by the high-end resorts in the sea but Ninh Thuan has its own attractions to attract.
 
With a length of 105 km, Ninh Thuan has just opened a coastal road connecting Binh Thuan with Khanh Hoa. Over hundreds of kilometers, winding road "naughty", beautiful scenery like white sand, straight, is one of the four largest salt basins in the country, many beaches bathing first, The names are rustic, such as Tram, Thung, Vung Tron, Meat, Mo, Ruai, Ba Mad, Coconut, Banana, Big, Small, Soft drink, Kinh, Binh Tien. amazing. Many beaches are not .. Vinh Hy Bay is one of the four most beautiful bays in Vietnam, the majestic rocky mountains will be indispensable in the pictures of visitors when you arrive here.
 
Two national parks of Vietnam in particular and Southeast Asia in general: Nui Chua National Park with Bai Tot and Hat, next to Nui Chua National Park is the only place in Vietnam can see turtles on land . The most impressive is the Hang Rai beach with the unique ancient giant coral. Especially salt rock field. It is a flat stone of a hundred square meters, about 1.5 m higher than the sea and Phuoc Binh National Park to see the gaur, see the cultural life of the Raglay people.
 
There is a Cham culture with many festivals, both architectural works of the Cham proved through the system Cham towers in Ninh Thuan: Polokwane Garai, Pomegranium, Hoa Lai tower; There are two traditional craft villages: Bau Truc pottery and My Nghiep brocade.
 
The origin of food is not mixed with other areas: cake base, pancakes, cake ask, noodle jelly; dishes from goats and sheep (October 30), the Department of Science and Technology of Ninh Thuan said that the National Office of Intellectual Property of the Ministry of Science and Technology has issued a decision granting a certificate of registration of geographical indications for meat products In Ninh Thuan, the Department of Science and Technology (Ninh Thuan Department of Science and Technology) is responsible for managing this guidance. Ninh Thuan sheep meat has high nutritional content, specific flavor, low fat percentage, is preferred by consumers; Ba Moi grape, Thai An grape village, Thuan Hoa grape, applesauce (apple brand of Ninh Thuan province).
 
All of these have combined a very different, very own and very special for each traveler has the feel and impression of the land is considered a desert of Vietnam that the tourists to the wallet. like that.
 
Let's once go to Ninh Thuan to admire and feel the peaceful atmosphere and the folk of the people here, get close to the nature of Ninh Thuan as the word "phượt" communicate each other.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ninhトゥアン観光ブランドが確認されている

 

Ninh Thuan州は南部中部沿岸地域であり、Khanh Hoa、Binh Thuan、Lam Dongの合流地点はLam Dongのような千の花楽園にはなりません。 Khanh Hoaのような現代の喧騒ではない。海のハイエンドリゾートではBinh Thuanほど支配的ではありませんが、Ninh Thuanには魅力的な観光スポットがあります。

105kmの長さのNinh Thuanは、Binh ThuanとKhanh Hoaを結ぶ沿岸道路を開設しました。以上の百キロは、「いたずら」の道を巻き、アプリコット、白い砂ストレート、美しい景色が4つのボウル最大の塩水の一つであった、顔に顔が観光客を魅了したのは今回が初めてのための多くのビーチがあり、名前はトラム、Thung、Vung Tron、肉、Mo、Ruai、Ba Mad、ココナッツ、バナナ、ビッグ、スモール、ソフトドリンク、Kinh、Binh Tienなど素朴なものです。興味深い。多くのビーチはそうではありません。ヴィン・ハイ・ベイはベトナムの4つの最も美しい湾の1つです。ここに到着すると、雄大な岩山が観光客の写真に欠かせません。

一般的に、特にベトナムと東南アジアの代表的な二つの国立公園:国立公園ヌイビーチボディと庭の切り抜きと、次の国立公園ヌイへのVNで唯一の場所は、カメは、土地の上に敷設見ることができています。最も印象的なのは、ユニークな古代の巨大なサンゴを持つHang Raiビーチです。特に塩の岩場。それは、100平方メートルの平らな石で、海抜1.5メートルのPhuoc Binh国立公園は、ガウォルを見るために、ラグレーの人々の文化的な生活を参照してください。

そこに多くの祭りとケアの文化だ、両方のチャム塔システムの建築作品は、ニントゥアンでチャムを超える証明:Poklongiarai、Porome、ホア・ライタワー。伝統的な工芸村には、バウ・トルクの陶器と私のニギープの錦織があります。

食べ物の起源は、ケーキベース、パンケーキ、ケーキのおかず、ヌードルゼリー、ヤギから料理、羊(日10/30、ニントゥアンの科学技術省は科学技術の知的財産省の省は、肉製品のための地理的表示の登録の証明書を付与することを決定したと述べましたしたがって、Ninh Thuan科学技術省は、この地理的表示を管理する機関です。 Ninhトゥアン羊の肉は高い栄養成分、特定の味、低脂肪の割合を持って、消費者が好まれている; Ba Moi葡萄、タイ葡萄村、Thuan Hoaぶどう、リンゴソース(Ninh Thuan省のリンゴブランド)。

これらのすべてが非常に異なる、非常に独自の、非常に特別な組み合わせた各訪問者の感情と印象は、土地の訪問者がベトナムの砂漠と見なされている。そうですね。

だから、平和の雰囲気とここの人々の民族を賞賛し、感じるために一度ニントゥアンにしてみましょう、少し世界「phượt」の言葉に自然ニントゥアンに近い各送信をお楽しみください。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подтвержден бренд Нинь Тхуан
 
Нинь-Туанская провинция - это южная центральная прибрежная провинция, слияние Ханх-Хоа, Бинь-Туан, Лам-Донг, не может быть тысячами цветов, таких как Лам Донг; не современная суета, как Ханх-Хоа; Не столь же доминирующим, как Binh Thuan в элитных курортах в море, но у Ninh Thuan есть свои достопримечательности, чтобы привлечь.
 
С длиной 105 км, Нинь Туан только что открыл прибрежную дорогу, соединяющую Бинххуан с Хан-Хоа. На протяжении сотен километров извилистая дорога «озорной», красивые пейзажи, такие как белый песок, прямо, является одним из четырех крупнейших соляных бассейнов в стране, многие пляжи купаются в первую очередь, Названия деревенские, такие как Tram, Thung, Vung Tron, Meat, Mo, Ruai, Ba Mad, Coconut, Banana, Big, Small, Soft drink, Kinh, Binh Tien. возбуждающий. Многие пляжи не являются ... Vinh Hy Bay - одна из четырех самых красивых бухт во Вьетнаме, величественные скалистые горы будут незаменимы на фотографиях посетителей, когда вы приедете сюда.
 
Два национальных парка Вьетнама в частности и Юго-Восточная Азия в целом: Национальный парк Нуи Чуа с бай-тетом и шляпой, рядом с Национальным парком Нуи-Чуа - единственное место во Вьетнаме, где можно увидеть черепах на суше , Самым впечатляющим является пляж Ханг-Рай с уникальным древним гигантским кораллом. Особенно поле соляных гор. Это плоский камень сотен квадратных метров, примерно на 1,5 м выше моря и национального парка Фуок Бинь, чтобы увидеть гаур, увидеть культурную жизнь людей Раглай.
 
Существует культура Cham со многими фестивалями, обе архитектурные работы Cham доказали через систему Cham Towers в Ninh Thuan: Polokwane Garai, Pomegranium, башня Hoa Lai; Есть два традиционных деревень ремесла: керамика Бау-Трук и парча My Nghiep.
 
Происхождение пищи не смешивается с другими областями: база пирога, блины, пирожные, лапша; блюда от коз и овец (30 октября), Департамент науки и технологий Нинь Туан сказал, что Национальное ведомство интеллектуальной собственности Министерства науки и техники издало решение о выдаче свидетельства о регистрации географических указаний на мясные продукты В Ninh Thuan Департамент науки и технологий (Департамент науки и технологии Ninh Thuan) отвечает за управление этим руководством. Нинхуанское овечье мясо обладает высоким питательным содержанием, особым вкусом, низким содержанием жиров, предпочитается потребителями; Виноград Ba Moi, тайская деревня винограда, виноград Thuan Hoa, яблочный соус (яблочная марка провинции Ninh Thuan).
 
Все они сочетали в себе совершенно разные, очень собственные и очень особенные для каждого путешественника ощущение и впечатление от земли считается пустыней Вьетнама, что туристы в кошелек. как это.
 
Давайте однажды отправимся в Ninh Thuan, чтобы полюбоваться и почувствовать мирную атмосферу и народ народа здесь, приблизиться к природе Ninh Thuan, поскольку слово «phượt» общается друг с другом.