Để có bước phát triển và tạo sức hút du khách đến với Ninh Thuận, không thể phủ nhận những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương thời gian qua trong việc tăng cường công tác quản lý; đổi mới cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Du lịch phát triển. Đặc biệt, nếu tính trong vòng 5 năm trở lại đây, du lịch tỉnh đã có thêm rất nhiều sản phẩm du lịch phong phú, đặc sắc, được hình thành từ chính những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Giờ đây, khách du lịch đến tỉnh Ninh Thuận không chỉ theo mùa mà quanh năm. Không gian du lịch cũng không còn bó hẹp ở các danh thắng như: Bình Sơn - Ninh Chữ, Tháp Pô Klong Garai, Vĩnh Hy,… mà trải dài, rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Việc mở rộng không gian hướng về du lịch chất lượng, kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao khả năng chi tiêu của du khách. Đây cũng là cách phân phối lợi ích trên diện rộng, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương hưởng lợi từ du lịch.

     Hình ảnh du lịch Ninh Thuận ngày càng xuất hiện rộng rãi, chỉ cần gõ vào google về các địa danh, điểm đến du lịch Ninh Thuận sẽ xuất hiện với mỗi dãy số ấn tượng. Riêng địa danh Ninh Thuận sau 0,37 giây có ngay kết quả tìm kiếm là 1.730.000 lượt, thể hiện minh chứng sống động về hình ảnh Ninh Thuận đã đến với công chúng, nhất là du khách trong nước và quốc tế. Trên bản đồ du lịch thế giới, Tạp chí Forbes Life (Mỹ) đã chọn khu nghỉ dưỡng Amanoi tại khu vực Vĩnh Hy (Ninh Hải) là một trong top 10 điểm đến hấp dẫn nhất năm 2015 của Việt Nam. Ở bản đồ du lịch trong nước, trong hành trình quảng bá top đặc sản Việt Nam, UNESCO chính thức công nhận Việt Nam có 45 địa danh lọt vào top Việt Nam ở cấp độ, hạng mục khác nhau, trong đó tỉnh ta có 7 địa danh hấp dẫn du khách.

     Ngành Du lịch cũng đang bước vào thời kỳ hội nhập để phát triển khi ký kết các chương trình hợp tác với một số địa phương khác: TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nguyên; các khu du lịch trọng điểm Khánh Hoà, Lâm Đồng, Bình Thuận…; ngành Du lịch đã chú trọng đến mở rộng, phát triển thị trường du lịch khách quốc tế, hướng đến các dòng khách có khả năng chi tiêu cao: Nga, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc…

    Bênh cạnh đó, địa phương cũng quan tâm tới việc khuyến khích đầu tư xây dựng khách sạn, nhà nghỉ đáp ứng tốt nhất nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Tính đến nay, toàn tỉnh có 124 cơ sở lưu trú, tương ứng với 2.653 phòng, trong đó, trên 30% số phòng đạt chuẩn tương đương 3 sao trở lên. Năm 2015, trên địa bàn toàn tỉnh có 37 dự án, với tổng diện tích 1.141,38ha, tổng vốn đầu tư trên 8.000 tỷ đồng, góp phần tăng số lượng cơ sở lưu trú - nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước.

     Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã xác định: “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với tỷ trọng của du lịch ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước khẳng định Ninh Thuận là trọng điểm phát triển du lịch của cả nước”. Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới, ngành Du lịch cần phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng đa dạng hóa sản phẩm du lịch kết hợp với cải thiện chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư khai thác du lịch và khẳng định thương hiệu, năng lực cạnh tranh. Tập trung khai thác hiệu quả thị trường nội địa; phát triển thị trường du lịch quốc tế với mục đích kinh doanh - thương mại. Phát triển du lịch bền vững, gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước đầu tư phát triển du lịch; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế các yếu tố tự nhiên và văn hóa dân tộc, thế mạnh đặc trưng của từng khu vực trong cả tỉnh. Tăng cường liên kết nội tỉnh cũng như giữa Ninh Thuận với các địa phương trong cả nước đầu tư khai thác, phát triển du lịch, đưa du lịch Ninh Thuận phát triển hiệu quả và bền vững, tương xứng với tiềm năng và được khẳng định trên bản đồ du lịch Việt Nam./.

Minh Trân

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan tourism has been confirmed on the map of Vietnam tourism

In order to develop and attract tourists to Ninh Thuan, there are no denying about the efforts and attempts of all authorities, branches and localities in enhancing management tasks, renovating mechanisms and policies to create favorable conditions for the development of tourism. Especially, in the past 5 years, tourism has added a lot of unique tourism products, formed from the potential and strength of the province. Now, tourists travelling to Ninh Thuan province not only in tourism season but year round. Tourist destinations are also restricted in the scenic spots such as Binh Son - Ninh Chu, Po Klong Garai, Vinh Hy Bay... but stretches throughout the province. The expansion of destinations oriented towards the quality of tourism, lengthened the stay, and improved the paying ability of visitors. This is also a way of distributing benefits on a large scale, creating jobs for local people to be benefited from tourism.

Ninh Thuan travel images are more and more widespread, just type in google on the destinations and attractions of Ninh Thuan tourist, it will appear an impressive number chain. Particularly in the name of Ninh Thuan, after 0.37 seconds, the search result was 1,730,000, reflecting the lively image of Ninh Thuan has come to the public, especially domestic and international tourists. On the world travel map, Forbes Life magazine (the US) has selected Amanoi resort in Vinh Hy (Ninh Hai) area as one of the top 10 most attractive destinations of Vietnam in 2015. On the map of the domestic tourism, in the promotion of the top specialty of Vietnam, UNESCO officially recognized that Vietnam has 45 places in Vietnam top ranking at different levels, in which Ninh Thuan province owns 7 attractive destinations for visitors.

Tourism is also entering the integration period for development when signing cooperation programs with other localities: Ho Chi Minh City, the Central Highlands provinces; the key tourist resorts of Khanh Hoa, Lam Dong, Binh Thuan...; Tourism industry has focused on expanding and developing the international tourist market, targeting high-spending tourists: Russia, Japan, Korea and China…

Alongside that, Ninh Thuan province is also interested in encouraging investment in building hotels and guest houses that best meet the needs of tourists. Up to now, the province has 124 accommodation establishments, equivalent to 2,653 rooms, of which over 30% of the standard rooms are equivalent to 3 stars or more. By 2015, there will be 37 projects in the province with the total area of 1,141.38ha, total investment capital of over 8,000 billion VND, contributing to increase the number of establishments of accommodation, resorts, recreation and entertainment meeting the demand for sightseeing and relaxation of domestic and international tourists.

The Resolution of the XIII Provincial Party Congress has defined: "Tourism development becomes a spearhead economic industry of the province, with the proportion of tourism increasing in the GDP structure, creating a driving force for socio-economy development, step by step confirms that Ninh Thuan is a key tourism development of the country. To achieve the above objective, in the coming time, the tourism industry needs to develop in a professional, modern and focused manner. To attach importance to the diversification of tourist products in combination with the improvement of the quality of existing tourist products so as to raise the efficiency of tourism investment and affirmation of brand names and competitiveness. Focus on effectively exploiting the domestic market; Develop international tourism market for business purpose. Develop sustainable tourism, closely associated with the preservation and promotion of national cultural values; preserve the landscapes, protect the environment; Ensure national defense - security, social order and safety. Step up the socialization and mobilize all inside and outside resources of the country for investment in tourist development; Maximize the potential and advantages of natural and cultural factors and specific strengths of each region in the whole province. Strengthen intra-provincial links as well as between Ninh Thuan and other localities throughout the country to invest in exploiting and developing tourism, bringing Ninh Thuan tourism to an effective and sustainable development, commensurate with its potential and being affirmed on the map of Vietnam tourism./.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninhトゥアン観光は、ベトナム観光の地図上で確認されている

 

     Ninh Thuanへの観光客の育成と誘致のために、最近の管理強化のレベル、地方、地方の努力と努力は否定されていません。メカニズムと政策を更新し、観光開発のための好条件を創出する。特に、過去5年間で、観光は、州の潜在力と強さから形成された豊富でユニークな観光製品を追加しました。Ninh Thuan州の観光客は季節ばかりでなく年中です。ビン・ソン- ニンチュウ、ポー・クローン・ガライ、ヴィン・ハイなどの観光スポットは、もはや狭くない。質の高い観光に向かってスペースを広げ、滞在を長くし、訪問者の能力を向上させる。これはまた、全米の恩恵を分配し、観光の恩恵を受ける地元の人々のための雇用を創出する方法です。

     Ninh Thuan観光地のイメージはますます広まっています。ちょうどその場所についてGoogleで入力すると、Ninh Thuanの観光地はそれぞれ印象的な数で表示されます。特にNinh Thuanの名前は0.37秒で、検索結果は1,730,000であり、Ninh Thuanの画像が国内外の訪問者に公開されているという鮮明な証拠を示しています。フォーブス・ライフ・マガジンは、世界旅行マップ上で、2015年にベトナムで最も魅力的なトップ10の1つであるヴィン・ハイ(ニンハイ)地域のアマノ・リゾートを選んだ。ユネスコは、国内観光の地図上で、ベトナムの最高の特産品を促進するために、ベトナムは45の場所をベトナムのトップに位置付け、訪問者に関心のある場所。

     観光はまた、他の地域との協力プログラムに署名する際に発展するための統合時代に入っています。ホーチミン市、中央高原地方、カンホア、ラムドン、ビントゥアンの主要観光地...;ツーリズムは、ロシア、日本、韓国、中国などの観光客をターゲットにした国際観光市場の拡大と発展に焦点を当てています。

    それと並行して、訪問者のニーズを最も満たすホテルやモーテルの建設への投資を促進することにも興味があります。現在までに124の宿泊施設があり、2,653室に相当し、そのうちの30%以上が3つ以上の星に相当します。2015年には、州内に37件のプロジェクトがあり、総面積は1,141.38haで、総投資額は8,000億VNDを超え、リゾート施設、エンターテイメント、およびミーティングの数を増やしています国内外の観光客の観光とリラクゼーションに対する需要。

     「観光の発展は、GDP構造における観光の割合が高まっているこの州の先導的な経済部門となっており、Ninh Thuanは国の重要な観光開発であると主張しています。上記の目標を達成するために、来るべき時間に、観光産業は専門的で近代的で集中的かつ集中的に発展する必要がある。観光商品の多様化と既存観光商品の質の向上を重視し、観光投資の効率化とブランド名と競争力の確保を重視する。国内市場を効果的に活用することに重点を置く。ビジネス目的で国際観光市場を開拓する。持続可能な観光開発は、文化的価値の保存と促進に密接に関連している。風景を保存し、環境を保護する。安全保障、社会秩序、安全保障などの国防を確保する。社会開発を強化し、観光開発への投資のために国内外のすべての資源を動員する。自然と文化の要因の可能性と利点、そして各地域の強みを最大限に引き出す。Ninh Thuanと観光地の開発に投資するためにNinh Thuanと他の地方との間だけでなく、州内リンクを強化し、Ninh Thuan観光を効果的で持続可能な発展に導き、その潜在力と肯定した。ベトナム観光の地図上。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Туризм Нинь Тхуанабыл подтвержден на карте Вьетнамского туризма.

          В целях развития и привлечения туристов в Нинь Тхуан, благодаря старательности, усилия всех властей, секторов и местностей в прошлом времени укреплять управления; обновлять устонавление и политику и создавать благоприятные условия для развития туризма. В частности, за последние 5 лет туризм провинции добавил множество туристических продуктов, богатых и уникальных, сформированных из-за потенциала и силы провинции. Теперь туристы приездили в провинцию Нинь Туан не только сезонны, но и круглый год. Туристическое пространство уже не является узким в таких живописных местах, как Бинь Сон - Нинь Тьы, башня По Клонг Гарай, бухта Винь Хи, ... а простирается по всей провинции. Расширение пространства в направлении качественного туризма, удлинение пребывания, улучшение возможностей посетителей. Это также способ распространения преимуществ по всем направлениям, создания рабочих мест для местных жителей, которые пользуются туризмом.

          Образы туризма Нинь Тхуана все более широко распространены, просто введите google месты, туристические месты Нинь Тхуана, сразу же появятся с каждым впечатляющим числом. В частности, имя Нинь Тхуан за 0,37 секунды результат поиска составил 1.730.000, и наглядно показали, что изображения Нинь Тхуана стали популярными, особенно его узнали отечественные и международные посетители. На мировой карте путешествий журнал Forbes Life выбрал курорт Аманой в сезоне Винь Хи (в районе Нинь Хай) в качестве одного из 10 самых привлекательных направлений в 2015 году во Вьетнаме. На карте внутреннего туризма, в продвижении высшей специальности Вьетнама, ЮНЕСКО официально признала, что Вьетнам имеет 45 мест в рейтинге Вьетнама в разных категориях, в которых в нашей провинции 7 места, представляющие интерес для посетителей.

          Туризм также входит в эпоху интеграции, чтобы развиваться при подписании программ сотрудничества с другими населенными пунктами: Хошимин, провинция Центральные районы; Основные туристические районы Хан Хоа, Лам Донг, Бинь Тхуан ...; Туризм ориентирован на расширение и развитие международного туристического рынка, ориентирован на высокопоставленных туристов: Россию, Японию, Корею и Китай.

          Наряду с этим, местность также заинтересована в поощрении инвестиций в строительство отелей и мотелей, которые наилучшим образом отвечают потребностям посетителей. До сих пор в провинции насчитывалось 124 отдыхных домов, что эквивалентно 2653 номерам, из которых более 30% стандартных номеров эквивалентны 3 звездам и более. В 2015 году в провинции было 37 проектов общей площадью 1114,38 га, общий инвестиционный капитал более 8 млрд. внд, что  способствовать увеличению числа жилых объектов - курортов, развлечений и встреч спрос на экскурсию и релаксацию отечественных и иностранных туристов.

Резолюция 12-го Провинциального партийного съезда определила: «Развивать туризм в ведущую экономическую ветвь провинции с растущей долей туризма в структуре ВВП, создавая движущую силу для социально-экономического развития, шаг за шагом подтверждая Нинь Тхуан как ключевое развитие туризма страны ». Для достижения вышеуказанных целей в предстоящее время индустрия туризма должна развиваться профессиональным, современным, целенаправленным и целенаправленным образом; Придать большое значение диверсификации туристических продуктов в сочетании с повышением качества существующих туристических продуктов с целью повышения эффективности инвестиций в туризм и подтверждения фирменных наименований и конкурентоспособности. Сосредоточнутьь на эффективном использовании внутреннего рынка; Развивать международный туристический рынок для деловых целей. Устойчивое развитие туризма, тесно связанное с сохранением и поощрением культурных ценностей; сохранение ландшафта, защита окружающей среды; Обеспечить национальную оборону - безопасность, социальный порядок и безопасность. Активизировать социализацию и мобилизовать все ресурсы внутри страны и за ее пределами для инвестиций в развитие туризма; Максимизация потенциала, преимущества природных и культурных факторов и конкретные сильные стороны каждого региона в провинции. Укрепление внутрипровинциальных связей, а также между Нинь Тхуанем и другими населенными пунктами по всей стране, чтобы инвестировать в эксплуатацию и развитие туризма, принося туризм Нинь Тхуана в эффективное и устойчивое развитие, соизмеримое с его потенциалом и подтвержденным на карте Вьетнамского туризма./.