Ông Vạn Quan Phú Đoan, Giám đốc Công ty TNHH Gốm Chămpa, ngày 31-8 cho biết lô hàng hơn 400 sản phẩm gốm Chăm Bàu Trúc (Ninh Thuận) đầu tiên vừa được xuất sang Mỹ.

Lô hàng lần này chủ yếu là các loại tượng thần theo tín ngưỡng của người Chăm và bình (trong đó có bộ độc bình cao hơn 2 m), do một doanh nhân người Mỹ gốc Việt mua về trưng bày, bán buôn ở bang California.

Theo ông Đoan, giá trị lô hàng không lớn, chỉ hơn 450 triệu đồng nhưng đã mở ra triển vọng mới cho thương hiệu gốm Chăm Bàu Trúc. Ngoài đơn hàng này, một doanh nghiệp ở Úc cũng đã liên hệ với Công ty TNHH Gốm Chămpa để đặt hàng.

Làng Chăm Bàu Trúc có nghề gốm truyền thống hơn 100 năm và là một trong những làng nghề cổ xưa nhất Đông Nam Á. Sản phẩm gốm Bàu Trúc được chế tác bằng đôi tay điêu luyện của các nghệ nhân, không cần bàn xoay nên rất độc đáo.

Nguồn: Người lao động Online

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cham Bau Truc go to America
Van Quan Phu Doan, Director of Champa Co. Ltd., said on August 31 that more than 400 Cham Bau Truc (Ninh Thuan) ceramic products were first exported to the United States.
 
This time, the bulk of the consignment is made up of statues of Cham people and pots (including a 2m high bottle), bought by a Vietnamese American businessman in California. .
 
According to Doan, the value of the shipment is not large, just over 450 million, but opened up new prospects for Cham brand Bau Truc. In addition to this order, a business in Australia has also contacted the Cham Co. Ltd. to order.
 
Cham Village Bau Truc has over 100 years of traditional pottery and is one of the oldest villages in Southeast Asia. Bau Truc pottery is handcrafted by skilled craftsmen, no need to turn the turntables so unique.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чам Бау Трук отправляется в Америку

Van Quan Phu Doan, директор Champa Co. Ltd., сказал 31 августа, что более 400 керамических изделий Cham Bau Truc (Ninh Thuan) были впервые экспортированы в Соединенные Штаты.
 
На этот раз основная часть партии состоит из статуй чамских людей и горшков (включая бутылку высотой 2 м), купленной вьетнамским американским бизнесменом в Калифорнии. ,
 
По словам Доана, стоимость отгрузки невелика, чуть более 450 миллионов, но открыла новые перспективы для бренда Cham Bau Truc. В дополнение к этому заказу, бизнес в Австралии также связался с Cham Co. Ltd. на заказ.
 
Cham Village Bau Truc имеет более 100 лет традиционной керамики и является одной из старейших деревень в Юго-Восточной Азии. Керамика Бау Трук ручной работы квалифицированных мастеров, не нужно превращать вертушки настолько уникально.