(NTO) Nghị quyết số 08-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành vào đầu năm 2017 này có ý nghĩa lịch sử đối với sự nghiệp phát triển du lịch, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta nhằm phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Điều này không chỉ đem đến cho du lịch nguồn sinh lực mới nhờ có nguồn sức mạnh tổng hợp mang tính liên ngành, liên vùng, mà còn đặt ra nhiều trọng trách nặng nề đối với ngành công nghiệp không khói...

Đối với tỉnh ta, thời gian qua, phát triển du lịch được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Công tác quản lý nhà nước về du lịch từng bước được nâng cao; tỉnh đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch, cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách về lưu trú, tham quan, nghỉ dưỡng. Công tác nghiên cứu, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh thắng được chú trọng. Các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch trong và ngoài nước được thực hiện khá hiệu quả, đã triển khai xây dựng cơ chế thu hút phát triển du lịch trọng điểm có đẳng cấp cao; cùng với đó tăng cường kiểm tra xử lý các dự án chậm tiến độ, đi đôi với tổ chức khảo sát để hình thành các điểm du lịch mới... Nhờ đó, đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn đăng ký đầu tư lĩnh vực du lịch, một số dự án quy mô lớn đang được xúc tiến triển khai. Nhiều điểm đến đã được du khách bình chọn là địa chỉ du lịch yêu thích, như: Đèo Ngoạn Mục, Tháp Pô Klong Garai, Vịnh Vĩnh Hy, biển Ninh Chử- Bình Sơn, Làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, Làng gốm Bàu Trúc... Bằng những nỗ lực như đã nêu trên, ngành Du lịch có bước phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Năm 2016, toàn tỉnh thu hút 1,7 triệu lượt du khách, tăng 13,33%, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt 752 tỷ đồng, tăng 22,9% so năm trước. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, thu hút trên 1.420 ngàn lượt du khách, tăng 12% cùng kỳ và bằng 81% kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế 55 ngàn lượt, tăng 33,2%. Doanh thu xã hội ước đạt 517 tỷ đồng, tăng 17,5%...

Có thể nói, sự khởi sắc của ngành Du lịch đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế và đang dần trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tuy nhiên, nhìn tổng thể ngành Du lịch tỉnh ta phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, còn nhiều dư địa phát triển chưa được khai thác hiệu quả. Chưa thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, các dự án quy mô lớn để đóng vai trò dẫn dắt, tạo động lực phát triển. Một số quy hoạch, định hướng phát triển du lịch thiếu tầm nhìn dài hạn. Còn thiếu các sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, có sức hấp dẫn, lưu giữ du khách; chất lượng các dịch vụ, kết cấu hạ tầng phục vụ cho du lịch, chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác thu hút đầu tư, quảng bá, xúc tiến du lịch hiệu quả chưa cao...

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị. Một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra, đó là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác; thực sự là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh, có trọng tâm, trọng điểm, xã hội hóa cao; chú trọng liên kết giữa ngành Du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị hình thành nên các sản phẩm du lịch… Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh đón 2,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 8-10%, ngành Du lịch đóng góp 12% GRDP, doanh thu đạt khoảng 1.450 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 13% lao động của toàn tỉnh... Qua đó, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, tạo bước đột phá trong phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Để thực hiện đạt mục tiêu đã nêu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 8 nhiệm vụ và giải pháp trong tâm, đó là: Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; cơ cấu lại ngành Du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch; tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch và phát triển nguồn nhân lực; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; đẩy mạnh việc liên kết hợp tác phát triển du lịch với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ, các tỉnh Tây Nguyên.

Với việc một lần nữa xác định rõ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và của toàn xã hội thông qua Chương trình hành động nói trên, hy vọng rằng ngành Du lịch sẽ nhanh chóng khắc phục hạn chế để phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng của xã hội, vươn mình trở thành mũi nhọn của nền kinh tế tỉnh nhà trong tương lai gần.

Nguồn: Báo Ninh Thuận Online

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To become a spearhead economic sector!
Resolution No. 08-NQ / TW issued by the Politburo in early 2017 has historical significance for the development of tourism, demonstrating the political will of our Party to develop tourism into a the key economic sector of the country. This not only brings new vitality to tourism because of the synergy of inter-sectoral and inter-regional synergy, but also places heavy responsibilities on the non-smoke industry.
 
For our province, tourism development has been identified as the responsibility of the whole political system from provincial to grassroots level while promoting strongly the role of enterprises and communities. State administration of tourism has been improved step by step; The province has mobilized many social resources to invest in the construction of tourism infrastructure, basically meeting the needs of visitors for accommodation, visit and relaxation. The research, restoration, embellishment and promotion of the value of cultural and historical relics, landscapes are focused. Activities promoting domestic and foreign tourism have been implemented quite effectively, have developed mechanisms to attract tourism development with high level; Along with that, the supervision of slow-track projects has been strengthened, coupled with the survey organization to form new tourist spots. As a result, attracted the attention of large investors. investing in tourism, some large scale projects are being implemented. Many tourist destinations have been chosen as tourist destinations, such as: Ngoan Muc Pass, Po Klong Garai Tower, Vinh Hy Bay, Ninh Chu-Binh Son Beach, My Nghiep Brocade Village, Bau Truc Pottery Village ... With the efforts mentioned above, the tourism sector has clearly developed and achieved very encouraging results. In 2016, the province attracted 1.7 million visitors, up 13.33%, social income from tourism activities reached 752 billion, up 22.9% over the previous year. Particularly, in the first 6 months this year, attracting over 1,420 thousand visitors, up 12% over the same period and 81% of the year plan, of which 55,000 international visitors, up 33.2%. Social revenue is estimated at 517 billion, up 17.5% ...
 
It can be said that the prosperity of Tourism has contributed to promoting the economic restructuring, creating jobs, improving the material and spiritual life of the people; accelerate the process of international integration and is gradually becoming an important economic sector of the province. However, the overall tourism industry development is not commensurate with the potential, strength, much of the development has not been exploited effectively. Not attract strategic investors, large-scale projects to play a leading role, creating a driving force. Some planning and orientation of tourism development lack of long-term vision. Lack of new tourist products, special, attractive, keeping tourists; The quality of services, infrastructure for tourism, the quality of human resources in the field of tourism has not met the requirements. The attraction of investment, promotion and promotion of tourism is not high.
 
Recently, the Provincial Standing Committee promulgated the Action Program to implement Resolution No. 08-NQ / TW of the Politburo. One of the important objectives is to develop tourism into a spearhead economic sector, creating the driving force for the development of other sectors and sectors; It is an integrated service economy with inter-sectoral, inter-regional, inter-provincial, centralized, key and highly socialized sectors; To attach importance to linking tourism with other branches and domains in the value chain to form tourist products. To strive for the target that by 2020, the entire province will receive 2.5 million passengers, of which international tourists About 8-10%, the tourism sector contributes 12% of GRDP, revenue is about 1,450 billion VND and creates jobs for 13% of the province's labor ... Thus, actively contributing to the shift the economic structure of the province, creating a breakthrough in development for the next stage. In order to achieve the stated objectives, the Standing Committee of the provincial Party Committee has identified eight tasks and solutions in the mind: the renovation of awareness and thinking about tourism development; To restructure the tourism industry to ensure professionalism, modernity and sustainable development according to the laws of the market economy and international integration; To perfect the mechanism and policies on tourist development; to invest in the development of infrastructure, material and technical facilities of the tourism industry; promoting tourism promotion and human resource development; create favorable environment for enterprises and community to develop tourism; strengthening the capacity and efficiency of state management of tourism; Promoting the cooperation of tourism development with TP. Ho Chi Minh City and the coastal provinces of the Central, Southeast, Central Highlands provinces.
By reaffirming the responsibility of the entire political system, all levels, sectors and the whole society through the Action Program, it is hoped that the industry will quickly overcome the constraints. To develop to match the potentials, strengths and expectations of the society, to become the spearhead of the provincial economy in the near future.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Чтобы стать экономическим сектором копья!
Постановление № 08-NQ / TW, выпущенное Политбюро в начале 2017 года, имеет историческое значение для развития туризма, демонстрируя политическую волю нашей партии развивать туризм в ключевой сектор экономики страны. Это не только привносит новую жизненную силу в туризм из-за синергии межсекторальной и межрегиональной синергии, но и возлагает большие обязанности на некумовую промышленность.
 
Для нашей провинции развитие туризма было определено как ответственность всей политической системы от провинциального до низового уровня, в то же время активно продвигая роль предприятий и сообществ. Поэтапное совершенствование государственного управления туризмом; Провинция мобилизовала множество социальных ресурсов для инвестиций в строительство инфраструктуры туризма, в основном удовлетворяя потребности посетителей на пребывание, посещение и отдых. Сфокусированы исследования, реставрация, приукрашивание и продвижение ценности культурных и исторических реликвий, ландшафтов. Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и зарубежного туризма, были выполнены достаточно эффективно, разработаны механизмы для привлечения туризма с высоким уровнем; Наряду с этим, надзор за медленными проектами будет укреплен вместе с организацией обследования, чтобы сформировать новые туристические места. В результате привлечение внимания крупных инвесторов. инвестирование в туризм, реализуются некоторые масштабные проекты. Многие туристические направления были выбраны в качестве туристических направлений, таких как: перевал Нгуан Мук, башня По Клонг Гарай, Винь-Хай-Бэй, пляж Нинь Чу-Бинь Сон, деревня Моих Нгиег-Брокер, Деревня керамики Бау-Трук ... Благодаря упомянутым выше усилиям сектор туризма четко разработал и получил очень обнадеживающие результаты. В 2016 году провинция привлекла 1,7 млн. Посетителей, что на 13,33%, социальный доход от туристической деятельности достиг 752 млрд., Что на 22,9% больше, чем в предыдущем году. В частности, за первые 6 месяцев этого года привлекло более 1420 тысяч посетителей, что на 12% больше, чем за тот же период, и 81% от годового плана, из которых 55 000 международных посетителей выросли на 33,2%. Социальный доход оценивается в 517 миллиардов, что на 17,5% ...
 
Можно сказать, что процветание туризма способствовало развитию экономической перестройки, созданию рабочих мест, улучшению материальной и духовной жизни людей; ускорить процесс международной интеграции и постепенно становится важным экономическим сектором провинции. Тем не менее, общее развитие индустрии туризма не соизмеримо с потенциалом, силой, большая часть развития не была эффективно использована. Не привлекать стратегических инвесторов, крупномасштабных проектов, чтобы играть ведущую роль, создавая движущую силу. Некоторое планирование и ориентация развития туризма не имеют долгосрочного видения. Отсутствие новых туристических продуктов, особых, привлекательных, сохраняющих туристов; Качество услуг, инфраструктура для туризма, качество человеческих ресурсов в сфере туризма не соответствовали требованиям. Притяжение инвестиций, продвижение и продвижение туризма невелико.
 
Недавно Постоянный комитет провинции обнародовал Программу действий по выполнению Постановления № 08-NQ / TW Политбюро. Одной из важных целей является развитие туризма в экономическом секторе копья, создание движущей силы для развития других отраслей и секторов; Это интегрированная экономика обслуживания с межсекторальными, межрегиональными, межобластными, центральными, ключевыми и высокоразвитыми секторами; Принять важное значение для увязки туризма с другими отраслями и доменами в цепочке создания стоимости с целью формирования туристических продуктов. Стремясь к достижению цели, к 2020 году вся провинция получит 2,5 миллиона пассажиров, из которых международные туристы Около 8-10%, сектор туризма составляет 12% от ГРРП, выручка составляет около 1450 млрд. ВНД и создает рабочие места для 13% рабочей силы провинции ... Таким образом, активное участие в смене экономической структуры провинции, создавая прорыв в развитии для следующего этапа. Для достижения поставленных целей Постоянный комитет провинциального комитета партии определил восемь задач и решений в уме: обновление осведомленности и размышление о развитии туризма; Реструктурировать туристическую отрасль для обеспечения профессионализма, современности и устойчивого развития в соответствии с законами рыночной экономики и международной интеграции; Совершенствовать механизм и политику развития туризма; инвестировать в развитие инфраструктуры, материально-технических средств индустрии туризма; содействие развитию туризма и развитие людских ресурсов; создать благоприятную среду для предприятий и сообщества для развития туризма; укрепление потенциала и эффективности государственного управления туризмом; Содействие сотрудничеству в развитии туризма с ТП. Хо Ши Мина и прибрежных провинций Центральной, Юго-Восточной, Центральной горной провинции.
Подтверждая ответственность всей политической системы, всех уровней, секторов и всего общества в рамках Программы действий, можно надеяться, что отрасль быстро преодолеет трудности. Развиваться в соответствии с потенциалами, сильными сторонами и ожиданиями общества, стать ближайшим источником провинциальной экономики в ближайшем будущем.