Lễ Cầu ngư là một LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CHUNG CỦA CẢ NƯỚC, nhưng ở Ninh Thuận thì có sự khác biệt , đơn giản nhưng đặc sắc. Lễ được tổ chức hằng năm ở các làng biển: Mỹ Tân, Khánh Hội, Hải Chử, Sơn Hải, Cà Ná nhằm tế thần Nam Hải (cá Ông voi) và cầu làm biển được mùa.