Tháp Pô Rômê được xây dựng vào thế kỷ XVII, cách quốc lộ 1 ba km về phía Tây Nam. Tháp thuộc thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Đây được coi là một bản sao không hoàn hảo của tháp Pô Klông Girai. Công trình là một tổng thể gồm hai tháp: Tháp chính thờ vua Pô Rômê (1627- 1651), một trong những vị vua được người Chăm hóa thần, có công phát triển nông nghiệp, thủy lợi ở vùng Panduranga và tháp phụ thờ hoàng hậu Bia Thanh Chanh. Tháp xây trên đồi Bolcho gần làng Hậu Sanh (Play Thor).
Dưới chân đồi có một khe nước chảy qua, bao quanh đồi là những cánh đồng lúa trông rất ngoạn mục.

Tháp Pô Rômê xây còn đơn sơ, kém kỹ thuật so với tháp Pô Klông Girai hay Pônagar. Mặc dù không trang nhã và tinh tế như các tháp cổ hơn nhưng tháp Pô Rômê vẫn là một kiến trúc bằng gạch bề thế, hùng tráng của người Chăm, có giá trị lớn về nghệ thuật kiến trúc, là một trong rất ít tháp còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.
Cửa ra vào tháp chính ngoảnh về hướng Đông. Phía trước tháp trước kia có một cái nhà làm bằng gỗ mái lợp tranh để bà con tụ họp nghỉ ngơi làm tế lễ trong những ngày khánh tiết. Từ lâu nhà này đã không còn nữa. Ngoài tháp chính còn có một tháp nhỏ ở phía Nam xây cũng rất sơ sài. Tháp này đã bi sụp đổ không còn dấu vết. Ngoài hai tháp trên còn có hai miếu nhỏ. Một ở phía Tây Nam của tháp chính thờ tượng hoàng hậu Bia Thanh Chanh, một ở phía Đông Bắc, bên trong có để một cái bia hình vuông, miếu này hiện không còn. Dưới đồi tháp có tượng hai con sư tử, người Chăm gọi là Rác đã bị rơi xuống khe suối vỡ nát.
Tháp Pô Rômê có 3 tầng  mái tuân theo mẫu cổ, mỗi tầng có 4 tháp góc, trên đỉnh mỗi tháp góc có trang trí búp sen bằng đá và hình ngọn lửa trang trí ở 4 góc. Trong mỗi hốc giả là hình ảnh một vị thần đang ngồi chắp tay trong tư thế cầu nguyện. Mỗi tầng có 4 vị thần trấn giữ. Thần nào rớt xuống thì nhân dân làm miếu thờ và đặt tên riêng . Tượng xây trong miếu năm 1962 đã bị đổ là tượng của một vị thần bị rớt. Bên góc lối đi vào tháp có tượng thần bò Nandin được tạc từ một phiến đá xanh đen. Tháp cao khoảng 8m, cạnh đáy rộng gần 8m, bên trong thân tháp có tượng vua Pô Rômê được thờ cúng cao khoảng 1,2m. Ngoài tượng vua, còn có một tượng bán thân nữ mà người Chăm gọi là tượng hoàng hậu Bia Thanh Chanh cao khoảng 0,75m, còn bên ngoài tháp là tượng bà hoàng hậu Bia Thanh Chih.
Trong năm 1992, Nhà nước đã bỏ ra một phần kinh phí đầu tư, trùng tu gia cố lại, do đó tháp Pô Rômê nay rất khoáng đạt, tao nhã, thể hiện nét tôn nghiêm ám màu cổ kính. Hằng năm vào đầu tháng 7 Chăm lịch, khoảng tháng 10 âm lịch, đồng bào Chăm ở các xã lân cận tháp như Mỹ Nghiệp, Hậu Sanh, Hữu Đức, Vụ Bổn, Bàu trúc và một số địa phương Hồi giáo trong tỉnh như An Nhơn, Phước Nhơn,Văn Lâm, Lương Tri đều có mang lễ vật, mâm quả lên tháp cúng tạ ơn ngài, cầu khẩn linh hiển ngài phù hộ và tổ chức văn nghệ mừng tết Katê dân tộc. Tháp đã được Bộ văn hóa thông tin công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật và điêu khắc Chăm cấp quốc gia vào ngày 31/08/1992.
Thanh Phương
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
По Рим - Древняя архитектура заботы
По Рим был построен в семнадцатом веке, в трех милях от шоссе 1 к юго-западу. Башня деревне Хау Sanh, Huu Phuoc коммуны, Нинь Phuoc район, Нин Туан. Он рассматривается как несовершенного копии Po Klong-Гирей. Работает как целое состоит из двух башен: Башня церкви короля Ро Рим (1627- 1651), один из Чам царя богов, с развитием сельского хозяйства, ирригации и Пандуранге в Королевском Башня церкви аксессуаров Мисс Лемон Beer Bar. Bolcho башня на холме, недалеко от деревни Хау Sanh (Play Тор).
У подножия холма есть расход воды через щель, в окружении холмов и рисовых полей выглядят очень эффектно.
По Рим строительство было просто, меньше, чем технические Po Klong-Гирей или Ponagar. Хотя это и не элегантный и утонченный как старший башни, но Po Рим остается поверхностным кирпичной архитектуры, величественный Cham, большое значение на искусство архитектуры, является одним из немногих оставшихся башен без изменений и по сей день.
Двери башня повернулась к Востоку. В передней части башни перед деревянного дома соломой родственники крыше собрались, чтобы принести жертвы остальные дни торжеств. Этот дом уже давно нет. В дополнение к главной башне есть небольшая башня в здании юго очень отрывочны. Эта башня рухнула без следа. Кроме того, есть две башни на двух небольших храмов. Не башня в юго-западной части статуи королевы пивной бар лимоном, один на северо-востоке, в квадрате для пива, этот храм является не больше. Гипоталамус башня с двумя статуи львов, называется Cham мусора падал потоки разбиты.
По Рим 3 крыше следовать старинным образцам, каждый этаж имеет четыре угловые башни, каждой башни на верхнем углу каменной лотоса украшения и украшения в форме пламени в 4 углах. В каждом ученый бог изображение сидя руки в молитве позиции. Каждый этаж имеет четыре богов защищать. Бог упал в храм и люди собственное имя. Статуя Храм построен в 1962 году упала статуя божества должен быть отброшен. Угловой вход башня Nandin корова статуя вырезана из темно-зеленого камня. Около 8-метровой башни, рядом с нижней кромкой 8 м в ширину, внутри башни сама стала предметом поклонения высоту Король Po Риме о 1,2. Также статуя короля, есть женский бюст, что Cham называется объект Beer Bar Лимонный Queen об 0,75m высотой, башня также находится вне пределов статуя королевы Beer Bar Чжи.
В 1992 году государство потратило часть финансирования инвестиций, восстановление усиленной, так Po Риме очень просторный, элегантный, выражает древнее святилище оказывает цвет. Каждый год в начале Июль Чам, примерно в октябре лунному календарю, башни Чам в соседних деревнях, как американское предприятие, Хау Sanh, Хыу Дюк, Департамента долга, Bau архитектуры и некоторых местных мусульман в провинциях Ан Нон, Phuoc Нон, Ван Лам Луонг Tri функция предложения, фрукты башня лоток благодарение поклоняться ему, умоляя его благословить гибких дисплеев и искусства организации проводят Кейт фестиваль этнической принадлежности.Башня была признана культурной информации архитектурными памятниками искусства и скульптуры помощи на национальном уровне в 31/08/1992 дней.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POROME TEMPLE – ANCIENT ARCHITECTURE OF THE CHAM PEOPLE 
Porome was built in the XVII, three miles from Highway 1 on Southwest. The temple locates in Hau Sanh hamlet, Phuoc Huu commune, Ninh Phuoc district, Ninh Thuan province. It is considered as an imperfect copy of Po Klong  Girai, the buildings includes two main temples to worship King Po Rome ( 1627-1651), one of the kings being spiritualized by the Cham people, the king was accredited with developing agriculture and irrigation in Panduranga region and the secondary to worship the queen Bia Thanh Chanh. The temple built on Bolcho hill near Hau Sanh(Play Thor) hamlet, the foothill with a flowing brook passing by and surrounded by paddies looks very spectacular. Porome temple’s construction was simple and less technical than Po Klong Girai or Ponaga temple. Although not elegant and refined as the older ones but is still Porome  grand and superficial brick architecture of the Cham with great value on artistic architecture, is one of the very few temple intact to this day.
The main doors of the temple turned toward the East. In front of the temple formerly was a wooden house with thatched roof, where everyone gathered to take a rest or to make sacrifices on festivities. This home has long gone. In addition to the main temple, there is a small temple with sketchy construction on the South. Besides the two above temples, there are two more small shrines, the first is in the Southwest of the main temple to worship queen Bia Thanh Chanh , the second is in the Northeast with a square gravestone inside, but it is no longer. Under the temple there are two lion statues the Cham called it Debris fell down the stream and broken.
Po Rome temple has 3 rooftops, flowing the ancient models, each rooftop has four corner-towers. On the top of each corner-tower decorated a stone-lotus bub and flame images in four corners. In each corner has a god image sitting with hands in praying posture. Each floor has four gods defending. Any god fell down, the people will establish shrine to worship and make personal name. the statue built in the shrine in 1962 fell down is the statue of a deity being dropped. In the entrance-corner of the temple has Nadin cow statue carved from a dark-green stone. The tower is about 8 meters  hight and nearly 8meters wide of the bottom edge, inside the temple  worship the statue of King Po Rome about 1,2 meters high. Besides the King statue, there is a female bust that the Cham called queen Bia Thanh Chanh about 0.75m tall, outside the temple is the statue of queen Bia Thanh Chih.
In 1992, the State spent part of investment fund to restore and reinforce the temple, Po Rome  now is very spacious, elegant, reflecting solemn and ancient appearance. Every year in early July of the Cham calendar around October of lunar calendar, the Cham people who live in the neighboring communes such as: My Nghiep, Hau Sanh, Huu Duc, Vu Bon, Bau Truc and some local Muslims in the province  such as: An Nhon, Phuoc Nhon, Van Lam, Luong Tri bring offerings, trays of fruits to the temple to worship the god, to express their gratitude to entreat help from deities, then they will give a performance to celebrate Kate New Year of the Cham people. The Temple has been recognized as the national monument of artistic architecture and Cham sculpture on 08/31/1992.