Núi Chà Bang cao hơn 430m, nằm cách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 15km về hướng tây nam, thuộc địa phận xã Phước Nam, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Và cũng ít ai biết rằng hàng năm người Chăm hành hương lên núi Chà Bang để làm lễ cúng Po Nai.

Theo truyền thuyết Po Nai là công chúa út của vua Porome, có sắc đẹp chim sa, cá lặn, do muốn tạo sự gần gũi với các tộc láng giềng nên vua Porome quyết định gã Po Nai cho chàng trai Raglay Po Kei Maw tài giỏi. Không chịu kết hôn, công chúa Po Nai bỏ lên núi tu hành, do quá yêu Po Nai nên Po Kei Maw quyết tâm đi tìm, qua bao tháng tìm kiếm không thành nên Po Kei Maw tức giận lấy nỏ thần bắn lên ngọn núi nơi công chúa trú ẩn, khiến ngọn núi nứt làm đôi, người Chăm gọi là núi “Cek Cambang”, có nghĩa là núi hình dáng như cây nạng. Còn người Việt đọc chệch từ chăm ra thành “Chà Bang”.


Po Nai được người Chăm thờ phụng trên núi Chà Bang với biểu tượng Linga – Yoni bằng đá đen. Và cứ vào tháng 4 đến tháng 6 hàng năm, tại đây đều diễn ra lễ hội Po Na của người dân địa phương cầu xin mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Tham dự lễ hội, du khách sẽ thưởng thức tất cả các nghi thức lễ hội đặc trưng: lễ làm phép tẩy uế thân thể, nghi thức thỉnh nước thánh, lễ tắm tượng và mặc lễ phục cho tượng Po Nai; các điệu múa dân giang, các nhạc cụ truyền thống: Gineng, kèn Saranai,… Múa hầu Po Nai là một phần rất quan trọng của lễ hội.


Núi Chà Bang, bên cạnh tham gia lễ hội Po Nai, bạn còn có thể ngắm nhìn cảnh đẹp hoang sơ kỳ vĩ rất linh thiên của vùng đất này.
Minh Trân
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cha Bang Mountain and Po Nai Festival
Mount Bang Bang is higher than 430m, located about 15km southwest of Phan Rang - Thap Cham city, in Phuoc Nam commune, Ninh Phuoc district, Ninh Thuan province.
Also, few people know that Cham Cham people go to worship Mount Po Nai every year.
According to legend Po Po is the princess of King Porome, beautiful bird sa, diving, due to want to create close proximity to the neighbors, King Porome decided Po Nai guy for the talented Raglay Po Kei Maw . Not to marry, Princess Po Nai to climb up the mountain monk, Po Poi too love Po so Maw determined to find, through months of search failed to Po Poi Maw angry god shot the mountain where The mountain is shaped like a crutch. The Vietnamese people read the word off into "Bang Bang".
Po Nai is worshiped on Mount Cha Bang with Linga - Yoni black stone. And from April to June every year, there are Po Na festival of local people asking for rain, wind and good harvest.
Attending the festival, visitors will enjoy all the ceremonial festivals featured: the ceremony of disinfecting the body, the holy water ritual, the statue bathing ceremony and the statue of Po Nai; traditional folk dances: Gineng, Saranai, etc. Po Po is a very important part of the festival.
Cha Bang Mountain, next to Po Nai Festival, you can also admire beautiful wilderness of this land.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОРА «ЧА БАНГ» И ФЕСТИВАЛЬ «ПО НАЙ»

Гора «Ча Банг» выше 430 м, расположенный примерно в 15 км к юго-западу от города Фан Ранг - Тхап Чам, в коммуне ФуокНам, районе НиньФуок, провинции НиньТхуан.

Кроме того, мало кто знает, что люди Чама каждый год поклоняются Горе «Ча Банг»и готовят фестиваль«По Най».

Согласно легенде, По Най- принцесса короля Пороме, она очень прекрасная, красивая, из-за желания создать близкую к соседям короля Порома решил, что По Най замужем на хорошем Раглай По Кей Моу , Чтобы не жениться, принцесса По Най поднялась на горный монах, По Кей Моу тоже любят По Най , так что Моу решил найти, через месяцы поиска не удалось. По Кей Моу сердито выстрелил в гору, где принцесса жила. Из-за этого эта гора раскололась наполовину. Чамский народ назвали «гора Кек Камбанг», означающая форма костыля. А люди «вьет» прочитал словом в «Ча Банг».

По Най поклоняется на горе Ча Банг с черным камнем Линга-Йони. А с апреля по июнь каждый год на фестивале местные жители просят дождь, ветер и хороший урожай.

Посещая фестиваль, посетители будут наслаждаться всеми церемониальными фестивалями: церемонией дезинфекции тела, священного водного ритуала, церемонией купания статуи и статуей По Най; традиционные народные танцы: Гиненг, Саранай (Gineng, Saranai) и др. По Най  - очень важная часть фестиваля.

Стоя на горе Ча Банг , во время Фестиваля По Най, вы также можете полюбоваться красивой дикой природой этой земли.