Vườn Quốc gia Núi Chúa, nằm gần cuối dãy Trường Sơn ăn sâu ra biển và bị chia cắt mạnh bởi cấu trúc địa hình nên tạo ra nhiều bãi biển đẹp và những quần thể độc đáo ít người biết đến. Chính vì lý do đó mà những bãi biển, quần thể nơi đây vẫn còn giữ được cho riêng mình những nét hoang sơ, quyến rũ, ít bị tác động của con người. Được phát hiện giữa năm 2014, Công viên đá-Một quần thể thiên nhiên hùng vĩ, đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhất của du khách.

 Công viên đá nằm ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, là một hiện tượng vô cùng độc đáo mà  thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây, đó là một cánh đồng chỉ toàn đá với đá. Những phiến đá qua hàng triệu năm phong hóa, bị cái nắng cái gió vùng đất này bào mòn bóc từng mảng tạo thành vô số những hình thù kỳ dị. Nhưng lạ thay, những khối đá tưởng chừng vô hồn đó lại thu hút du khách bởi vẻ đẹp mộc mạc, bình dị vốn có của vùng đất này.
Những khối đá trong mắt của du khách là hình thù của những con khủng long, cá Ông, cá mập, voi, khỉ... sẽ thỏa mãn những người có trí tưởng tượng phong phú nhất. Các khối đá granite hình thành cách đây hằng triệu năm, trải qua quá trình phong hóa theo dạng “bóc vỏ củ hành” đã hình thành những tảng đá khổng lồ đứng trên một tảng đá nhỏ như một lời thách thức ngạo nghễ với thời gian, thách thức những cơn gió cát, bão biển để đứng vững ở nơi đây từ ngàn đời. Trên quãng đường đến với Công viên đá là sinh cảnh rừng khô hạn đặc trưng của VQG Núi Chúa. Do nằm trong vùng khí hậu khô hạn nhất cả nước nên các loài thực vật biến đổi để thích nghi một cách hoàn hảo với thiên nhiên. Từ trên cao nhìn xuống biển cả bao la, hít thật “no” không khí trong lành và cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên. Và phía xa xa thấp thoáng những con thuyền dong bườm ra khơi mang theo trong mình những niềm hy vọng của ngư dân thong thả lướt nhẹ trên những con sóng mang đến do du khách cảm giác nhẹ nhàng, êm ả của một vùng biển hoang sơ. Một lần có cơ hội đặt chân đến đây, du khách sẽ hiểu vì sao nó lại có cái tên như thế.
Nguồn: Báo Ninh Thuận Online
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discover Stone Park
Nui Chua National Park, Truong Son mountain range near the bottom of the ocean deep and heavily dissected by structural topography create many beautiful beaches and unique populations obscure. Because of this reason the beach, where the population retains its own features pristine, glamorous, less affected by human activities. Discovered between 2014 Stone Park-A majestic natural populations, is becoming an attractive destination of visitors.
  Stone Park is located in the village of Thai An, Vinh Hai commune, Ninh Hai district, is a very unique phenomenon that nature granted in favor of this place, it's just a rocky field with stones. These rocks over millions of years of weathering, the wind was so sunny lands abrasive peeling pieces forming a myriad of bizarre shapes. But strangely, the lifeless rocks that seemed to attract visitors by rustic beauty, the inherent simplicity of this land.
The rocks in the eyes of the visitors is the shape of the dinosaur, whale, shark, elephant, monkey ... will satisfy those with the most abundant imagination. The granite formed millions of years ago, going through the process of weathering in the form of "peeling the onion" that form the giant boulder standing on a small rock as a challenge haughtily against time challenges sandy winds, typhoons to stand here for thousands of lives. On the way to the park are stone dry forest habitats characteristic of Nui Chua National Park. Located in the driest climates throughout the country to transform plants to adapt perfectly to nature. Viewed from above, looking down at the vast ocean, breathe "no" fresh air and feel the grandeur of nature. And looming in the distance the boats sail out to sea, bringing with them the hope of fishermen leisurely glide over the waves brought by visitors feeling soft, smooth waters of a pristine . Once chance arrived here, you'll understand why it has a name like that.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Узнайте Камень Парк
Нуи Национальный парк Чуа, Чыонг Сын горного хребта вблизи дна океана глубиной и сильно расчлененные структурной топографии создать много красивых пляжей и уникальных популяций неясным. Именно по этой причине на пляже, где население сохраняет свои характеристики нетронутой, гламурный, в меньшей степени затронуты деятельностью человека. Обнаруженный между 2014 Камень Парк-величественное природных популяций, становится привлекательным местом посетителей.
  Камень парк расположен в селе тайской Ан, Виньхай коммуны, Ниньхайском районе, является очень уникальное явление, что природа наделила в пользу этого места, это просто скалистый поле с камнями. Эти породы на протяжении миллионов лет выветривания, ветер был настолько солнечные земли абразивные пилинг штук, образующих множество причудливых форм. Но странно, безжизненные скалы, которые, казалось, чтобы привлечь посетителей от деревенской красотой, присущей простотой этой земле.
Скалы в глазах посетителей является форма динозавров, китов, акул, слона, обезьяны ... удовлетворит тех, с наиболее распространенного воображения. Гранит формируется миллионы лет назад, переживает процесс выветривания в виде "пилинг лук", которые образуют гигантский валун, стоящий на небольшой скале как вызов высокомерно против времени вызовы песчаные ветры, тайфуны, чтобы стоять здесь в течение тысяч жизней. На пути к парку каменные сухой лесные местообитания, характерные Нуи Чуа национального парка. Расположенный в самых засушливых климатических условиях на территории всей страны, чтобы трансформации растений идеально адаптировать к природе. Просмотров сверху, глядя на огромный океан, не дышать "нет" свежим воздухом и почувствовать величие природы. И маячит в отдалении, что лодки приплывают в море, принося с собой надежду на рыбаков неторопливо скользят по волнам принес посетителям чувство мягкой, гладкой воды нетронутой . После того, как шанс приехал сюда, вы поймете, почему это имеет имя подобное.