Sơn Hải, Mũi Dinh nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp thiên nhiên như: Hải Đăng, Bãi Tràn, Vũng Tròn, Hang Đá Nhà… với nước non xanh biếc, nên thơ của một vùng biển hữu tình, yên ả. Trước đây chỉ có một con đường liên thôn độc đạo để đến Sơn Hải từ quốc lộ 1A đi qua Văn Lâm thuộc Xã Phước Nam (Huyện Thuận Nam). Ngày nay, từ Phan Rang có thể đi Sơn Hải qua đường quốc phòng ven biển rộng mở với cảnh bờ biển trải dài suốt đường đi tạo nhiều cảm xúc.
Sơn Hải vốn đẹp là thế nhưng vẫn còn bỏ ngõ về khai thác tiềm năng du lịch. Du khách đến đây thường là du lịch dã ngoại nhóm nhỏ, gia đình… Có thể di chuyển bằng các phương tiện như: xe máy, xe ô-tô, xe máy cày… Riêng Bãi Đá Trứng nằm cách không xa Bãi Tràn, Đá Nhà bao nhiêu.

Tuy nhiên, trước đây muốn đến được Bãi Đá Trứng chỉ có thể di chuyển bằng phương tiện ghe thuyền qua đường biển trong khi các địa điểm kia vẫn có thể đi bằng đường bộ tuy có một đoạn khó khăn phải qua động cát nhưng nhiều nhóm du khách, nhất là các bạn trẻ ham khám phá vẫn thường xuyên tổ chức du ngoạn đến những điểm này. Ngày nay khi con đường mới ven biển gần như đã hoàn thành kéo dài đến tận Cà Ná, người ta đã có thể chinh phục để tham quan picnic Bãi Đá Trứng một cách dễ dàng bằng đường bộ. Theo đường bộ, từ làng Sơn Hải đến Bãi đá Trứng chỉ độ khoảng hơn 1km.
Tại khu vực địa điểm, du khách men theo đường mòn bên triền dốc để di chuyển đến bãi biển. Ở đây có khoảng gần 10 túp lều của những ngư dân trẻ (có gia đình gốc tại làng chài Sơn Hải) bám biển hành nghề khá lâu (có người đã trên 10 năm). Theo những ngư dân này cho biết trước đây cứ khoảng 10 hôm, nửa tháng họ lại vào làng bằng đường biển một lần để mua sắm mọi thứ cần dùng. Ngày nay có đường bộ quốc phòng rồi thật là tiện lợi, họ có thể về làng hàng ngày. Điều đó đối với họ thật đáng phấn khởi, vui mừng vì nó đã làm thay đổi rất nhiều cuộc sống của họ, làm cho cuộc sống dễ dàng hơn. Bãi Đá Trứng chính do ngư dân địa phương phát hiện và đặt tên vì ở đây có nhiều hòn đá tập trung lại như những cái trứng lớn do thiên nhiên ban tặng với bãi biển trong xanh, tĩnh lặng và nhiều hải sản sinh sống như các loài ốc, cá, con nhum… rất nhiều giá trị dinh dưỡng… Những ngư dân này rất thân thiện, sẵn sàng hướng dẫn, trợ giúp cho du khách kiến thức về địa phương, kỹ thuật lặn, bắt hải sản và cả phương tiện để chế biến thức ăn tại chỗ bên những túp lều đơn sơ của họ sau khi thưởng ngoạn và tắm biển.
Vào các kỳ nghỉ lễ hoặc cuối tuần, rất nhiều người rời thành phố để xuôivề  biển, thăm thú cảnh đẹp thiên nhiên với phương thức du lịch dã ngoại để thư giãn, thưởng thức quà tặng thiên nhiên ban đãi hãy còn hoang sơ, mộc mạc nhưng đầy thú vị cũng là một cách bồi bổ tinh thần và thể chất để tái nạp năng lượng cho một tuần làm việc mới mà Bãi Đá Trứng là một trong những địa điểm hấp dẫn.
Nguồn: Báo Ninh Thuận Online
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stone beach tourist Eggs - Beauty Son Hai
Son Hai, Mui Dinh famous for natural beauty such as the Lighthouse, Beach Spill, Vung Circle, Stone House Cave ... with water by lush greenery, picturesque waters of a charming, quiet. Previously only an inter-village road leading to the exclusive Son Hai from the National Highway 1A passes through Van Phuoc Lam of Vietnam (Thuan Nam). Today, from Phan Rang Hai Son can go through the coastal defense wide open with scenes spanning coast road creating emotions.
Son Hai which is nice but still left lane on exploiting tourism potential. Tourists usually travel to this small group picnics, family ... Can move by means such as motorcycles, automobiles, tractor ... Private beach not far from Egg Rock defeated Stone how much house.
However, want to get past Egg Rock Beach can move only by means of small boats through the sea while other locations may still go by road but have a difficult time going through the sand, but many groups visitors, especially the young and eager to explore still regularly organizes excursions to this point. Today when the new coastal road is almost completed extended until Ca Na, we were able to conquer the beach picnic to visit Marble Eggs easily by road. By road, from the village of Son Hai to the rock pile just over 1km eggs.
At regional locations, visitors along the trail slopes to move to the beach. There are about 10 huts of fishermen Young (original family in the fishing village of Son Hai) practice at sea for a long time (it was over 10 years). According to local fishermen previously said about 10 every day, half of the month they entered the village by the sea once to purchase everything needed. Today there are road defense then it is convenient, they may be the village daily. It is worth to them excited, excited because it has changed so much of their life, to make life easier. Egg Rock main beach by local fishermen discovered and named because there is a lot of stones gathered as one big egg so blessed with crystal clear waters, quiet and live seafood such as the snails, fish, baby nhum ... a lot of nutritional value ... the fishermen are very friendly and willing to guide and assist visitors on local knowledge, technical diving, fisheries and media for food processing in place inside the hut after their simplicity and enjoy the beach.
On holiday or weekend, many people left the city to the sea xuoive, visiting natural beauty with picnic mode of travel to relax, enjoy the preferential gift from nature still unspoiled, rustic opening interesting but also a tonic for mental and physical re-energized for a new work week that Bai Stone Eggs are one of the attractions.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Каменный пляж туристов Яйца - Красота Сын Хай
Сын Хай, Муи Динь славится природной красотой, таких как Маяк, берег разлива, Вунг Circle, Stone House Cave ... с водой пышной зелени, живописные водах очаровательный, тихий. Ранее только межпоселковых дорога, ведущая к исключительной Son Hai от National Highway 1А проходит через Ван Фуок Лам Вьетнама (Туан Нам). Сегодня, с Фанранг Hai Son может пройти через береговой обороны широко открыты с сцен, охватывающих прибрежной дороге, создавая эмоции.
Сын Хай, который хорош, но еще осталось переулок на использовании туристического потенциала. Туристы обычно еду в этой небольшой группы пикников, семьи ... Можно двигаться с помощью, например, мотоциклов, автомобилей, трактора ... Частный пляж недалеко от Egg Rock победил Stone Сколько дом.
Тем не менее, хочу пройти Egg Rock Beach может двигаться только с помощью маленьких лодках через море в то время как в других местах все еще может пойти по дороге, но имеют трудное время, через песчаные, но многие группы посетителей, особенно молодых и стремятся исследовать еще регулярно организует экскурсии в этот момент. Сегодня, когда новая прибрежная дорога не практически завершена продлен до Ca Na, мы смогли завоевать пляжный пикник посетить мрамора яйца легко по дороге. По дороге, из села Сон Хэй рок кучу чуть более 1 км яйца.
В региональных отделениях, посетители по тропе склонах, чтобы перейти к пляжу. Есть около 10 хижин рыбаков Молодая (родной семье в рыбацкой деревне Сын Hai) практики в море в течение длительного времени (это было более 10 лет). По словам местных рыбаков, ранее заявил о 10 каждый день, половина месяца они вошли в деревню на берегу моря один раз, чтобы купить все необходимое. Сегодня есть дорога защита то удобно, они могут ежедневно быть в деревню. Стоит им рады, рады, потому что это настолько изменилась их жизнь, чтобы сделать жизнь проще. Яйцо Рок Главный пляж местными рыбаками обнаружил и назвал, потому что есть много камней, собранных в один большой яйцо так благословил с кристально чистой водой, тихом и живых морепродуктов, таких как улитки, рыба, ребенок nhum ... много питательной ценности ... рыбаки очень доброжелательны и готовы помогать, и содействовать посетителей на местных знаний, технического дайвинга, рыболовства и СМИ для пищевой промышленности в месте внутри хижины после своей простотой и наслаждаться пляжем.
На праздничный или выходной день, многие люди покинули город до моря xuoive, посетив естественную красоту с режимом пикника движения, чтобы расслабиться, наслаждаться преференциальный подарок от природы все еще неиспорченный, деревенский Открытие интересный, но и тоник для психического и физического новый импульс для новой рабочей недели, что Бай Камень Яйца являются одним из достопримечательностей.