Với môi trường tự nhiên chưa được bàn tay con người tác động, Suối Giếng gần đây luôn cuốn hút những người đam mê du lịch khám phá và trải nghiệm không chỉ bởi vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ mà còn gây ấn tượng với những hình thù kỳ lạ và độc đáo của những khối đá hình “cái giếng” mà tạo hóa ban tặng.
Suối Giếng nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang khoảng 35 km về hướng Bắc, thuộc địa phận thôn Suối Giếng, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc và là một phần của vườn quốc gia núi Chúa. Nơi đây, vốn nổi tiếng với cái tên Suối Tiên, nay lại được thiên nhiên ưu ái ban thêm thắng cảnh đẹp, góp phần làm phong phú hệ thống du lịch địa phương.

Du khách để đến được Suối Giếng phải đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa – tính theo hướng từ Phan Rang, sau đó rẽ phải theo hướng đi biển Bình Tiên – Bình Lập. Khi đến mỏ đá Cô Lô chạy thêm vài cây số nữa sẽ có bảng chỉ dẫn thôn Suối Giếng, rồi chạy thẳng theo con đường này khoảng 3 km nữa, nhìn bên tay phải thấy nhà dân có vườn dừa, xin nhà dân gởi xe và đi lên suối tham quan. Từ đây đến suối mất chừng 10 – 15 phút đi bộ.
Con đường đất dẫn du khách lên suối đầy cuốn hút, hai bên là rừng núi xen lẫn đâu đó những vườn trái cây um tùm của người dân tộc, tiếng chim hót lảnh lót, âm vang của ve gọi hè sang, tất cả tạo nên bản hòa âm tuyệt vời; luôn khiến con người ta mau chóng chìm trong quên lãng cái ồn ào, nhộn nhịp của phồn hoa, phố thị để trải chút lòng mình thư thái và hưởng thụ cái không gian yên bình chốn rừng sâu.
Dấu chân du khách mỗi lúc một gần hơn với con suối, vì thế tiếng suối chảy cùng hòa trong tiếng nói cười rôm rã của khách tham quan ngày một lớn hơn, khiến những du khách từ xa như chúng tôi luôn háo hức và ai nấy cũng mau chóng nhanh chân chạy về hướng con suối để thỏa sức mà vui đùa.
Khi đến con suối, điều đầu tiên là chúng tôi ngỡ ngàng không phải vì cảnh sắc thiên nhiên đẹp mà chính vì nét độc đáo của những hình thù, khối đá lớn nhỏ ở đây. Không hiểu vì sao, những phiến đá ở đây dù lớn hay nhỏ đều có hình thù giống như một cái giếng nước. Có cái sâu đến chừng 1 – 2 m và hai ba người nhảy xuống vẫn lọt thỏm. Chính vì có hình thù kỳ lạ này mà con suối mới mang một cái tên rất lạ “Suối Giếng”.
Không giống như các con suối khác ở Ninh Thuận, Suối Giếng không có độ cao nhiều lắm, nước chảy hầu như quanh năm, len lỏi, qua nhiều phiến đá được xếp thành tầng, trước khi chảy qua tảng đá này thì nước phải đầy cái “hố giếng” kia mới luồng lách qua tảng đá khác. Buổi sáng, nhiệt độ nước vào khoảng 5-100C. Nơi đây thích hợp cho du khách tắm tiên vào buổi trưa và hấp dẫn du khách với các việc nhâm nhi lon bia hay nước ngọt được ướp lạnh từ nước suối mà không phải là đá lạnh.
Ở đây vì du lịch chưa có phát triển, do đó chưa có dịch vụ kèm theo. Khi du khách đến đây, nên tự túc ăn uống sẽ thích hợp hơn. Một điều mà ai cũng thích đến đây là tổ chức những chuyến dã ngoại sinh thái cùng với gia đình, bạn bè bên những bếp nướng hải sản tự chuẩn bị, hay du khách có thể liên hệ những người dân tộc Raglai nơi đây để hỏi mua những đặc sản núi rừng như gà rừng, trái cây,…để có những buổi tiệc liên hoan, họp mặt vui vẻ.
Nguồn: Báo Ninh Thuận Online
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
About Thuan Bac Me Well Spring visit
With natural environment has not been affected by human hands, Spring wells recently attracted always travel enthusiasts to explore and experience not only by the wild beauty, charm that impressed with the picture secretary of the strange and unique rock formation "wells" that the Creator endowed.
Well Spring is the center of Phan Rang city about 35 km to the north, the village is located in Spring Wells, Cong Hai Commune, Thuan Bac district and is part of God's mountain national parks. Here, is famous as the Fairy Stream, this is the original in favor of more natural scenic beauty, rich contribute to the local tourism system.
Visitors to the Spring wells have been run through Khanh Hoa province - based on direction from Phan Rang, then turn right towards seafaring Games - Binh Lap. When the pore size quarry run a few more kilometers will have signage Springs Village Well, then ran down the road about 3 km further, look on the right shows the population has coconut, please send cars and houses go up stream visit. From here to the stream takes about 10-15 minutes walk.
Dirt road leads visitors to the charismatic stream, flanked by forests and mountains interspersed somewhere lush fruit orchards, ethnic, coo birdsong, echoes of summer've referred to, all created great remixes; It always makes people forget quickly engulfed in the noise, the bustle of prosperous, experiencing little town to their hearts and relaxed space to enjoy the peaceful jungle place.
Footprint every time a visitor closer to the stream, so the stream of voices and laughter draw straws of visitors a day bigger, making the tourists from as far away and we are always eager to everyone also quickly rushed toward the stream to unleash the fun.
When the streams, the first thing that surprised us was not so beautiful natural scenery but because of the unique shape, large and small stones here. Somehow, the stones here are large or small shape like a water well. There is something deep about 1-2 meters and jump down two or three acres remain. Because there is this strange shapes that bring a new stream strange name "Spring Well".
Unlike other streams in Ninh Thuan, Spring Well not much elevation, the water almost all year round, creeping, through the floor slab was placed, before flowing through the rocks to the water filled the "hole wells" new flow the other way through other rocks. In the morning, the water temperature is about 5-100C. It is suitable for tourists bathing in the afternoon and the first tourist attraction with a sip of beer or chilled fresh water from the spring water is not ice cold.
Here, because tourism has not developed, so no additional services. When visitors come here, food self-sufficiency should be more appropriate. One thing that everyone likes to be held here the same ecological picnic with family, friends inside the kitchen prepare grilled seafood, or visitors can contact the Raglai here to ask buy mountain specialties such as jungle fowl, fruit, ... to have dinner parties, gatherings fun.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О Туан Бак мне хорошо Spring визита
С природной среды не влияет на человеческие руки, Весна скважины недавно привлеченные всегда путешествую энтузиастов чтобы исследовать и испытать не только дикой красотой, обаянием, который произвел впечатление на картинке секретарь странных и уникальных горной породы «ям», что Творец, наделенных.
Ну Весна является центром города Фанранг примерно в 35 км к северу, деревня располагается в городе Спринг-Уэллсе, Конг Хай Коммуна, Туан Бак район и является частью горных национальных парков Божьих. Здесь, известен как Фея Stream, это оригинальный в пользу более естественного красотой, богатой вклад в локальной системе туризма.
Посетители Весенних скважин были проходить через провинции Кханьхоа - на основе направлении от Фан Ранг, затем повернуть направо в сторону мореплавания игры - Бинь Lap. Если размер пор карьера запустить еще несколько километров будет иметь вывесок Springs Village Ну, а затем побежал вниз по дороге около 3 км дальше, посмотрите справа показывает население имеет кокосовый орех, пожалуйста, отправьте машины и дома подняться потока визит. Отсюда в поток занимает около 10-15 минут пешком.
Грунтовая дорога ведет посетителей к харизматической потока, в окружении лесов и гор перемежаются где-то пышные фруктовые сады, этническую, главный операционный директор пение птиц, отголоски summer've называют, все созданные великие ремиксы; Это всегда заставляет людей забыть быстро охвачен шума, суеты процветающей, испытывая небольшой город в их сердцах и непринужденной пространства, чтобы насладиться спокойное место джунглей.
След каждый раз, когда посетитель ближе к потоку, так что поток голоса и смех привлечь соломинки посетителей в день больше, что делает туристов из таких далеких мест, и мы всегда готовы к каждому также быстро бросился к ручью, чтобы развязать удовольствие.
Когда потоки, первое, что удивило нас было не так красивые природные пейзажи, но из-за уникальной формы, большие и малые камни здесь. Так или иначе, камни здесь большой или маленький форма как колодезная вода. Существует что-то глубоко около 1-2 метров и спрыгнуть два или три акра остаются. Потому что есть это странные фигуры, которые приносят новый поток странное название "Весна Well".
В отличие от других потоков в Ниньтхуан, Весна Ну не много высоты, воды почти круглый год, ползучая, через перекрытия был помещен, перед впадением через скалы в воду, заполненной «закрытыми скважин" новый поток в другую сторону с помощью других пород. Утром температура воды составляет около 5-100C. Она подходит для туристов купание во второй половине дня и первой достопримечательностью с глотком пива или охлажденной свежей воды из родниковой воды не ледяной.
Здесь, поскольку туризм не не сложилось, так что никаких дополнительных услуг. Когда посетители приходят сюда, продовольственного самообеспечения должны быть более подходящим. Одна вещь, которая всем нравится, который состоится здесь ту же экологическую пикник с семьей, друзьями внутри кухне готовить жареные морепродукты, или посетители могут связаться с Raglai сюда чтобы задать купить горные блюда, такие как птицей джунгли, фруктов, ... чтобы иметь вечеринок, встреч удовольствие.