Với không gian tĩnh lặng, nước suối trong lành hòa quyện với vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ của núi rừng, suối Đa Nhông luôn là điểm đến hấp dẫn du khách tham quan, nghỉ dưỡng mỗi dịp cuối tuần.
Suối Đa Nhông còn có tên gọi khác là Gia Nhông theo tiếng dân tộc Raglai, nằm cách TP. Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 70km xuôi về hướng quốc lộ 27 đi Đà Lạt, đến ngã ba quốc lộ 27B rẽ phải theo hướng Tây Bắc. Suối Đa Nhông nằm trong hệ thống vườn thực vật Vườn Quốc gia Phước Bình - nơi lưu giữ sự đa dạng của nhiều loài động thực vật quý hiếm.

Suối Đa Nhông được thiên nhiên ưu ái ban tặng những giá trị tuyệt tác không chỉ về mặt du lịch sinh thái mà còn có giá trị về mặt nghiên cứu sinh học, góp phần làm phong phú hệ thống du lịch tỉnh nhà và tạo nên nét độc đáo riêng cho hệ thống Vườn Quốc Gia Phước Bình.

Đến với suối Đa Nhông, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ quyến rũ cùa dòng suối mát lạnh để chìm đắm lòng mình, du dương trong không gian thanh bình, vắng lặng của cảnh lạc núi rừng. Ngoài ra, nơi đây thích hợp cho các buổi dã ngoại, cắm trại, đi bộ trekking khám phá núi rừng, tìm hiểu về cuộc sống cư dân bản địa hay hòa mình vào dòng suối mát lạnh, tai văng vẳng theo tiếng nhạc của những cô gái Raglai vang vọng hòa trong tiếng suối róc rách len lỏi chảy qua từng phiến đá.

Con đường dẫn du khách vào khu vực suối dài gần 2km, du khách phải trải qua các bậc thang đường rừng, lúc lên cao, lúc xuống thấp, hai bên là những hàng cây to vươn cao lên đón ánh nắng mặt trời, những nhành lan rừng khoe sắc dưới những tán cây rậm rạp. Du khách có dịp trải nghiệm khám phá nét độc đáo của loài hoa này. Càng đến gần khu vực suối, tiếng suối càng vang vọng rõ hơn, mỗi lúc một lớn dần. Tiếng suối chảy trong khu rừng vắng hòa trong tiếng nói cười của du khách, tạo nên bản hòa âm thật đặc sắc.

Suối Đa Nhông cao khoảng 3m, nơi có độ sâu cao nhất là 5m, nhiệt độ nước vào buổi sáng khoảng 5-100C. Nơi đây thích hợp cho du khách tắm vào buổi trưa và hấp dẫn du khách với các màn lộn nhào từ trên đá xuống khu vực sâu nhất của suối.

Vào mùa mưa dòng suối Đa Nhông tung bọt trắng xóa, những chỗ sâu nước chảy cuồn cuộn kêu rít lên như muốn tranh giành để chảy nhanh về phía hạ nguồn, nơi có dòng sông Cái đón nhận. Du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn thỏa thích dòng suối chảy, chụp những bức hình đẹp cho nhật ký du lịch của mình.

Vào mùa khô, nước suối chảy nhẹ qua những vách đá, phiến đá lớn nhỏ sẽ thích hợp cho khách tham quan đắm mình trong những dòng nước mát lạnh, du dương trong tiếng đàn Chapi vang vọng khắp núi rừng.

Suối chảy dài hàng km trước khi đổ về hạ nguồn là sông Cái, đứng trên khu vực núi cao, du khách có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của dòng suối, như dải lụa mềm vắt ngang khu vực rừng núi Phước Bình. Dòng suối trắng xóa len lỏi qua từng khu vực đá, những hàng cây, bụi rậm theo từng tầng từng tầng trông rất đẹp.
Nguồn: Tổng cục Du lịch
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barracuda, Suoi Da - mountain range crossing silk Binh Phuoc
With the quiet, fresh spring water mingles with the wild beauty, charm of mountains, rocky pupa is always attractive destination for visitors, a weekend resort.
Barracuda, Suoi Da also known as Gia barracuda follow Raglai, lies TP. Phan Rang - Thap Cham approximately 70km downstream toward Highway 27 to Da Lat, the National Highway 27B junction turn right towards the northwest. Barracuda, Suoi Da in the botanical garden system Phuoc Binh National Park - a place to keep the diversity of many rare plant and animal species.
 
Most natural streams pupae were granted in favor of the absolute value of work not only in terms of eco-tourism, but also valuable in terms of biological research, contribute to enriching the provincial tourism system and create definition unique system Phuoc Binh National Park.
 
Most come with spring barracuda, visitors can admire the beauty of unspoiled charm stream to cool his heart sunk, tunable in a peaceful atmosphere, the quiet jungle scene communications. In addition, it is suitable for picnics, camping, trekking on foot to explore the jungle, learn about the lives of native people or immersed in cool streams, ear echoing the music of the Raglai her voice echoing in the air crept murmuring streams flowing through each slab.
 
The road leads visitors to the springs area 2km long, visitors must go through the steps of forest roads, at high, while low, is flanked by rows of trees rising up to meet the sun, the boughs wild orchids blooming under the dense canopy. Visitors have the opportunity to experience the unique discovery of this flower. Closer you get to area streams, echoing voice as clear streams, each at a progressively larger. Of the streams in the wilderness voices draw in tourists laugh, create unique mixes truth.
 
About 3m high barracuda, Suoi Da, where depth is 5m high, the water temperature in the morning around 5-100C. It is suitable for tourists bathing in the afternoon and attract visitors to the display on the rocks tumbling down from the deepest part of the stream.
 
Most streams in the rainy season barracuda white foam, the water depths rippling want screeched up as quickly scramble to flow downstream, where the river Cai received. Guests will have the opportunity to see the delight flowing streams, capture beautiful pictures for his travel diary.
 
In the dry season, water light streams through the cliffs, large and small stones would be appropriate for visitors to immerse themselves in the cool waters, the melodic guitar sound echoed through the mountains Chapi.
 
Km-long stream before flowing downstream of the Cai River, standing on a high mountain area, visitors have the opportunity to admire the beauty of the beautiful stream, soft as silk running across the mountainous region of Binh Phuoc. The stream of white light crept through each area of stone, the trees, the bushes on each floor each floor looks very nice.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barracuda, Suoi Da - горный хребет пересечения шелк Бинь Phuoc
С тихим, свежие и смешиваются родниковая вода с дикой красотой, очарованием гор, скалистые куколка всегда привлекательным местом для посетителей, курорт выходные.
Barracuda, Suoi Da также известный как Гия барракуды следовать Raglai, лежит TP. Фанранг - Тап Чам около 70 км вниз по течению в сторону шоссе 27 к Далат, перекрестке повернуть National Highway 27B направо в направлении на северо-запад. Barracuda, Suoi Da в ботаническом саду системы Phuoc Бинь Национальный парк - это место, чтобы сохранить разнообразие многих редких видов растений и животных.
 
Большинство природных потоков куколки были предоставлены в пользу абсолютного значения работы не только с точки зрения экологического туризма, но и ценным с точки зрения биологических исследований, способствовать обогащению провинциальной системы туризма и создать определение уникальная система Phuoc Бинь Национальный парк.
 
Большинство приходят с пружинным барракуды, посетители могут полюбоваться красотой нетронутой поток очарования, чтобы охладить его сердце затонул, перестраиваемый в спокойной обстановке, тихих коммуникаций джунгли сцены. Кроме того, он подходит для пикников, кемпинг, походы пешком, чтобы исследовать джунгли, узнать о жизни родного народа или погружается в прохладных потоков, ухо вторя музыку Raglai ее голос эхом в воздухе ползли ропот потоки, проходящие через каждого сляба.
 
Дорога ведет посетителей в этот район пружин 2 км в длину, посетители должны пройти через этапы лесных дорог, на высокой, в то время как низкая, в окружении рядами деревьев растущих навстречу солнцу, ветви дикие орхидеи цветущие под плотной навесом. Посетители имеют возможность познакомиться с уникальной открытие этого цветка. Чем ближе к потокам области, вторя голосу как чистыми ручьями, каждый на прогрессивно больше. Из потоков в голосах пустыне привлечь туристов смеяться, создать уникальную миксы правду.
 
О 3м высокой барракуда, Suoi Da, где глубина 5м высокий, температура воды утром около 5-100C. Она подходит для туристов купание во второй половине дня и привлечь посетителей на дисплей на скалах, падающих из самой глубокой части потока.
 
Большинство потоков в сезон дождей барракуда белой пены, глубины воды рябь хочет завизжал так быстро, схватка течь вниз по течению, где река Цай получил. Гости будут иметь возможность увидеть восторг потокам воды, захватить красивые фотографии для его путевом дневнике.
 
В сухой сезон, вода свет пробивается сквозь скалы, большие и малые камни бы целесообразно для посетителей, чтобы погрузиться в прохладных водах, мелодичный гитарный звук разнесся по гор Чапи.
 
Км-длинный поток перед впадением ниже по течению реки Цай, стоя на высоком горном районе, посетители имеют возможность полюбоваться красотой красивая река, мягкую, как шелк, проходящий через горном районе Бинь Phuoc. Поток белого света ползли каждой области камня, деревья, кусты на каждом этаже каждый этаж выглядит очень красиво.