Vườn quốc gia Phước Bình (VQGPB) được chuyển hạng từ Khu bảo tồn thiên nhiên Phước Bình từ năm 2006, theo quyết định số 822/ QĐ – TTg, ngày 08 tháng 06 năm 2006 của Thủ Tướng Chính phủ. Đây là một trong những vườn quốc gia non trẻ nhất trong hệ thống Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam. Trong những năm gần đây đã có nhiều khách du lịch đến tham quan. Du khách bắt đầu biết đến VQG Phước Bình với những điểm tham quan như: Suối Gia Nhông, Thác Đá Bàn, Thác Gia Non, Thác Đá Đen, Hầm xe lửa, cùng với nét văn hóa riêng có của hai dân tộc Raglay và Churu nơi đây.

Vì vậy, việc khai thác tiềm năng, phát triển mô hình du lịch sinh thái rất phù hợp với du khách trong nước và quốc tế, nhằm đem lại sự đa dạng cho du lịch tỉnh Ninh Thuận, thúc đẩy kinh tế phát triển. Đặc biệt giúp nâng cao sinh kế người dân bản địa, góp phần bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Vườn quốc gia Phước Bình.
Các loại hình Du lịch:
- Chèo thuyền vượt thác.
- Leo núi mạo hiểm


- Đi xe đạp địa hình


- Tham quan nghiên cứu động, thực vật.


- Cắm trại.


- Tham quan căn cứ kháng chiến, di tích lịch sử.


- Tham quan thôn bản và giao lưu văn hóa cộng đồng.


Với các loại hình du lịch hấp dẫn cũng như con người ở đây, VQG Phước Bình chính là điểm đến lý tưởng cho du khách, những người yêu thiên nhiên, quan tâm tìm hiểu văn hóa cộng đồng.
Thanh Phương
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phuoc Binh Tourism-Attractive Destination
Phuoc Binh National Park was upgraded from Phuoc Binh nature reserve since 2006, according to Decision no. 822/QĐ-TTg dated June 08, 2006 by the Prime Minister. This is one of the youngest national parks of the national park system and Vietnam nature reserve. In recent years, there have been many tourists to visit. Tourists have begun to know about Phuoc Binh National Park with attraction such as Gia Nhong stream, Table Rock, Gia Non, Da Den waterfall, train tunnel, with its own culture of Raglay and Churu ethnic groups here. Therefore, exploding potentiality, developing eco-tourism model is suitable for domestic and international tourists, in order to bring diversity to Ninh Thuan tourism, as well as to promote economic development. Especially, it also helps to improve the livelihood of local people, contribute to biodiversity conservation, that which is one of important task of Phuoc Binh National Park.
Types of Tourism

  • Whitewater rafting
  •  Mountaineering Adventure
  • Mountain Biking and Cycling
  • Wildlife Viewing
  • Camping
  • Visiting historic relic and resistance base
  • Visiting local village and community cultural exchange

With many types of attractive tourism as well as its people here, Phuoc Binh National Park is the ideal destination for tourists who love nature and interested in learning the cultural community.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phuoc Бинь Туризм-привлекательным местом
Phuoc Бинь Национальный парк был повышен с Phuoc Бинь заповедника с 2006 года, в соответствии с решением №. 822 / QĐ-TTg от 8 июня 2006 Премьер-министр. Это один из самых молодых национальных парков системе национальных парков и Вьетнаме заповедника. В последние годы, было много туристов, чтобы посетить. Туристы начали знать о Фуок Бинь национального парка с привлечением таких как Гия Nhong потока, Table Rock Гия Non, Da Den водопада, железнодорожного туннеля, со своей собственной культуры Raglay и Churu этнических групп здесь. Таким образом, взрыв потенцию, разработке эко-туризма модель подходит для внутренних и международных туристов, с тем чтобы привести разнообразие в Нинь Туан туризма, а также в целях содействия экономическому развитию. Особенно, это также помогает улучшить условия жизни местного населения, способствовать сохранению биоразнообразия, что является одним из важных задачи Фуок Бинь национального парка.
Виды туризма

     рафтинг
      Альпинизм Приключения
     Горный велосипед и велоспорт
     дикой природы
     кемпинг
     Посещение исторического реликвию и сопротивление базы
     Посещая местную деревню и сообщества культурного обмена

Со многими типами привлекательной туризма, а также ее народа здесь, Phuoc Бинь Национальный парк является идеальным местом для туристов, которые любят природу и заинтересованы в изучении культурного сообщества.