Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Tối ngày 31/5/2014, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận tổ chức sinh hoạt ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Buổi sinh hoạt giao lưu, vui chơi giải trí và tặng quà cho con em của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành có thành tích học tập tốt. Qua sinh hoạt đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em trong thời gian tới./.

Minh Trân
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Industry Culture, Sports and Tourism Organization International Children's Day 1/6

On the evening of 31/05/2014, in Hall Cultural Centre Province. Industry Culture, Sports and Tourism held in Ninh Thuan activities International Children's Day 1/6;

The exchange activities, entertainment and gifts for children of cadres, civil servants and employees in the sector have better academic achievement. Through activities timely encouragement, encouraging the learning of the children in the future. /.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Промышленность культуры, спорта и туристской организации Международный день защиты детей 1/6

Вечером 31/05/2014, в зале культурного центра провинции. Промышленность культуры, спорта и туризма, проведенные в Нинь деятельности Thuan Международный день защиты детей 1/6;

Биржевой деятельности, развлечения и подарки для детей кадров, государственные служащие и работники в секторе имеют лучшую академическую успеваемость. Через деятельности своевременной поддержки, поощрения изучение детей в будущем. /.